Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατεδάφιση αυθαίρετων

287

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης, επιτρέπεται η έκδοση πράξης κατεδάφισης με κ.υ.α., σε περιπτώσεις περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού (άρθρο 23 του ν. 1337/1983), αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες (άρθρο 38 του ν.998/1979), αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα (άρθρα 1-10 του ν.4258/2014) και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, επικίνδυνων οικοδομών (π.δ/γμα 13/22-4-1929). 
β. Κατά της πράξης κατεδάφισης είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά δε το πέρας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμεσα εκτελεστή.
γ. Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης ανήκει στην αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και διενεργείται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
δ. Περαιτέρω, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθ’ υπέρβαση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (20.000 ευρώ) και μέχρι τα όρια της περ. β’ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου (135.000 ευρώ), για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσης τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο αυτής.
ε. Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα εν λόγω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.
στ. Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης πράξεων κατεδάφισης, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.3889/2010. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ’ έτος, για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ τα επιπλέον του εν λόγω ποσοστού διαθέσιμα μπορούν να περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό με κ.υ.α.

2.α. Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο χαρακτηρισμένο, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση, ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου, πραγματοποιείται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Η εκτέλεση της εν λόγω κατεδάφισης γίνεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.
Ορίζεται ότι, οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ομοίως, κάθε άλλη δημόσια αρχή (κτηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ο.τ.α.) έχουν υποχρέωση συνδρομής, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, του έργου της κατεδάφισης.
δ. Τα έξοδα κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα εν λόγω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

3. Ορίζεται ότι στις περιοχές των ειδικότερα προσδιοριζόμενων υγρότοπων (άρθρο 20 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. αα’ του ν.4277/2014) και μέχρι την οριοθέτηση αυτών, απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση των εν λόγω περιοχών, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

4. Επανακαθορίζεται η χωροθέτηση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος.

5. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4508/2017 σχετικά με τη σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ από το συνολικό μεταφερθέν ποσό (10.000.000 ευρώ) στον ήδη συσταθέντα ως άνω ειδικό λογαριασμό, διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Αιτιολογική έκθεση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο:
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο….
Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίδεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας, με σκοπό την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα, παρέχεται στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, η δυνατότητα έκδοσης πράξης κατεδάφισης, κατά παράλληλη άσκηση αρμοδιότητας με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για την άμεση κατεδάφιση α) αυθαίρετων περιφράξεων σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από το όριο αιγιαλού, οι οποίες εμποδίζουν την ακώλυτη πρόσβαση στην ακτή, β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε οριοθετημένα ρέματα και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), και δ) ετοιμόρροπων οικοδομών.
Η έκθεση αυτοψίας συντάσσεται κατόπιν ελέγχου των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προσωρινού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην κατ’ επείγουσα αντιμετώπιση των διοικητικών δυσλειτουργιών της υφιστάμενης διαδικασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων. Οι δυσλειτουργίες αυτές αντιμετωπίζονται κατά μόνιμο τρόπο με τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης, δηλαδή των Τοπικών Παρατηρητηρίων του ν.4495/2017, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, προβλέπεται η δυνατότητα προσβολής της πράξης κατεδάφισης απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τηρουμένης της συνταγματικής επιταγής για την εξασφάλιση δικαστικής προστασίας.
Η αρμοδιότητα για την εκτέλεση της κατεδάφισης παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Με τις παρ. 4 και 5 επιλύονται ζητήματα άμεσης κάλυψης των απαιτούμενων δαπανών, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Χάριν ευελιξίας και οικονομίας χρόνου, δίδεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μέχρι το επιτρεπόμενο όριο του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο …
Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της Μακρονήσου

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, λαμβάνεται μέριμνα από την Πολιτεία για τη μέγιστη δυνατή προστασία της νήσου Μακρονήσου, τόπου εξορίας και μαρτυρίου χιλιάδων πολιτών και στρατιωτών, λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων, ιδίως κατά την περίοδο 1946-1953, κατά την οποία εκκολάφθηκε στα στρατόπεδα του νησιού, από το εμφυλιακό κράτος, ένα σύστημα οργανωμένου βασανισμού, σωματικού και ψυχολογικού, ως μέσο χειραγώγησης συνειδήσεων και πολιτικού εξανδραποδισμού. Το μαρτύριο των κρατουμένων και η αντίσταση απέναντι στη μεθοδευμένη προσπάθεια απανθρωπισμού και αλλοίωσης συνειδήσεων αποτελούν για τη συλλογική συνείδηση μνημείο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς, που η Ελληνική Πολιτεία έχει αποφασίσει, μέσα από σειρά ρυθμιστικών παρεμβάσεων, να διατηρήσει και να προστατεύσει.
Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/16-5-1989 (Β’ 436) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, χαρακτηρίστηκε «ως ιστορικός τόπος ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου, γιατί έχει σημαδέψει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, γιατί αποτελεί χώρο μνήμης -όχι μόνο γι’ αυτούς που έζησαν όλη τη φρικαλεότητα της περιόδου 1946-1953, αλλά για όλους τους Έλληνες και κυρίως για τις νεότερες γενιές, γιατί αποτελεί σύμβολο καταδίκης του εμφυλίου πολέμου, όλων των βασανιστηρίων και κάθε καταπίεσης από οπουδήποτε προερχομένης, βωμό ελευθερίας της σκέψης και των ιδεών». Χαρακτηρίστηκαν, επίσης, με την ίδια απόφαση «ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία όλα τα κτίρια των στρατοπέδων της Μακρονήσου, γιατί αυτά κτίστηκαν από τους ίδιους τους κρατουμένους, μέσα στα οποία έζησαν κάτω από τις γνωστές συνθήκες και τα οποία χαρακτηρίζουν την εποχή στο συγκεκριμένο χώρο και την ιστορία τους». Εξάλλου, το έτος 1995, καθορίστηκαν με π.δ. (Δ’ 895) οι χρήσεις γης και τέθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης στη νήσο Μακρόνησο, ακριβώς προς την κατεύθυνση της προστασίας του υψηλού ιστορικού της συμβολισμού και της συλλογικής μνήμης.
Παρά την ως άνω μέριμνα της Πολιτείας για την προστασία του ιστορικού αυτού τόπου, η Μακρόνησος, λόγω της απόστασης από την έδρα του δήμου στον οποίο υπάγεται μέχρι σήμερα, της έλλειψης των αναγκαίων υλικών και οργανωτικών μέσων για τη διατήρηση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των διατηρητέων κτισμάτων της, αλλά και λόγω ελλείψεων ή αδυναμιών του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, έχει, επί σειρά ετών γνωρίσει την εγκατάλειψη και έχει αποτελέσει πεδίο εκδήλωσης πολλαπλών αυθαίρετων παρεμβάσεων, που υποβαθμίζουν το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον, βεβηλώνουν κτίσματα που χτίστηκαν από τους ίδιους τους κρατούμενους και έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα και αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του νησιού ως τόπου ιστορικής μνήμης.
Ειδικότερα, ύστερα από αυτοψία που διενέργησαν το Σώμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών και κτισμάτων στο νησί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Η πραγματική αυτή κατάσταση, η ανάγκη αποκατάστασης του ιστορικού τόπου και αποτροπής αντίστοιχων αυθαίρετων παρεμβάσεων στο μέλλον, επιβάλλουν τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία, για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κατ’ άρθρο 24 του Συντάγματος, αλλά και τη διαμόρφωση όρων ταχείας και αποτελεσματικής δράσης των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
Παρέχεται η δυνατότητα στο Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτέλεσης των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που εντοπίζονται στις περιοχές ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος της νήσου Μακρονήσου, με στόχο την προστασία και την άμεση αποκατάστασή της. Θεσπίζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που συμπληρώνει την υφιστάμενη νομοθεσία και προβλέπει ότι οι αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων στον κηρυγμένο ιστορικό τόπο της Μακρονήσου εκτελούνται άμεσα, ακόμα και με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων και πιστώσεις από το Πράσινο Ταμείο.
Προβλέπεται η υποχρέωση των αστυνομικών αρχών, ή και άλλων κρατικών αρχών, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για παροχή της συνδρομής τους στην πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ακόμα, προβλέπεται ότι τα έξοδα κατεδάφισης των αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών θα καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και θα καταλογίζονται σε βάρος του ή των υπόχρεων μετά από σχετική απόφαση του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, θα βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, θα εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και θα αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο, θα καταβάλλονται δε από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Άρθρο….
Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Τα υγροτοπικά οικοσυστήματα αποτελούν μοναδικές περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας κυρίως λόγω της βιολογικής τους παραγωγικότητας. Επιδρούν τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής και συνθέτουν ενδιαιτήματα για ένα μεγάλο εύρος ειδών, μεταξύ των οποίων και κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Η ύπαρξη υγροτοπικών εκτάσεων στην Αττική, έχει πλέον υπολειμματικό χαρακτήρα και μπορεί να θεωρηθεί ότι η Αττική έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό βιοτόπους με στάσιμα ύδατα. Η τάση αυτή είναι πλέον αδύνατο να αναστραφεί εάν δεν εφαρμοστεί άμεσα ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας, όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά και για τους μικρούς και εποχιακούς υγροτόπους.
Οι σημαντικότερες ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχονται οι υγρότοποι είναι το μπάζωμα των εκτάσεών τους με στόχο την οικοπεδοποίηση και οικοδόμηση, η ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και βιομηχανικά λύματα, οι αμμοληψίες και η άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής που υποβαθμίζουν τα ευαίσθητα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
Στην πλειονότητά τους οι εναπομείνασες υγροτοπικές περιοχές είναι μικρές, με σημαντικούς υγροτοπικούς οικότοπους, αναγκαία στοιχεία κατά το σχεδιασμό «πράσινων διαδρομών» και «ελεύθερων χώρων άγριας ζωής» στο αστικό και περιασπκό περιβάλλον. Η διατήρηση των υγροτόπων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3937/2011, παρ.3α «Οι μικροί υγρότοποι που βρίσκονται στο νησιωτικό ή ηπειρωτικό τμήμα της χώρας και έχουν επιφάνεια έως ογδόντα (80) στρέμματα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και καταρτίζεται κατάλογος αυτών».
Σύμφωνα με το ν. 4277/2014 οι σημαντικότεροι υγρότοποι της Αττικής, που απαιτούνται μέτρα άμεσης προστασίας είναι αυτοί της Α κατηγορίας, ήτοι αυτοί που αναφέρονται στην παρ, 1 του Παραρτήματος IX του άρθρου 20:
Λιμνοθάλασσα Ωρωπού και εκβολές Ασωπού, υγροτοπικό τμήμα της περιοχής Αλυκών Αναβύσσου, Έλος Ψάθας Βίλιων, Έλος Ψήφτας Μεθάνων, Ρέμα Πύργου Βραυρώνας, Έλος Λουτρού Σπάτων, Ρέμα Ραφήνας, Ρέμα Πεντέλης, Παράκτιος υγρότοπος Λεγραινών, Υγροτοπικό σύστημα Σχίνου, Ρέμα Ερασίνου, Υγροτοπικό σύστημα Μπρέξιζας, παράκτιος υγρότοπος Αγίων Αποστόλων, Παράκτιος υγρότοπος Λουμπάρδας, παράκτιος υγρότοπος Αρτέμιδας, παράκτιος υγρότοπος Αγίου Νικολάου, Ρέμα Κερατέας, Έλος Βραυρώνας Μαρκόπουλου.
Μέχρι σήμερα στην Αττική προστατεύονται με θεσμικό πλαίσιο καθορισμού ζωνών προστασίας, μόνο το υγροτοπικό σύστημα του Σχοινιά – Μαραθώνα, η λίμνη Βουλιαγμένης, η λίμνη Κουμουνδούρου, ο υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και η λίμνη Μαραθώνα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και των υπόλοιπων υγροτόπων, μέχρι την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014, ήτοι: «Οι οριοθετήσεις των παραπάνω υγροτόπων εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1650/1986 και 3937/2011 ή με Προεδρικά διατάγματα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, με κριτήρια την υδρόβια, παρυδάτια, υγρόφιλη, παρόχθια ημιχερσαία βλάστηση, τους υδάτινους σχηματισμούς και τα υγροτοπικά εδάφη. Στο Παράρτημα IX καθορίζονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο των υγροτόπων».
Στους παραπάνω υγρότοπους δεν συμπεριλαμβάνονται το Έλος Λουτρού Σπάτων και ο Παράκτιος υγρότοπος Λουμπάρδας, γιατί οι υγρότοποι αυτοί -σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε το ΕΚΒΥ «είναι τροποποιημένοι (δηλαδή η φυσική βλάστηση είναι ανέγγιχτη σε ποσοστό μικρότερο από 10%) και απαιτείται μελέτη αποκατάστασης πριν την οριοθέτηση, συνεπώς σε αυτή τη φάση η επιστημονική τεκμηρίωση ορίων δεν μπορεί να είναι επαρκής».
Όσον αφορά για το Υγροτοπικό σύστημα Σχίνου, σύμφωνα με τα διοικητικά όρια των δήμων του Καλλικράτη, ανήκει στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι σε αυτά της Περιφέρειας Αττικής που εξετάζονται στην παρούσα ρύθμιση.
Το Ρέμα Πεντέλης βρίσκεται εντός του από το από 26.08.1988 Π.Δ. (ΦΕΚ 755/Δ’/21.10.1988) περί προστασίας του όρους Πεντέλης και συνεπώς προστατεύεται από τις διατάξεις που ορίζονται στο ανωτέρω Π.Δ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και των υπόλοιπων υγροτόπων, μέχρι την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014.

Άρθρο…
Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, στη Βορειοανατολική πλευρά του και σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου. Ο κατεπείγον χαρακτήρας της ρύθμισης απορρέει από την αδυναμία ανταπόκρισης του Δήμου, στην ανάγκη ενταφιασμού των θυμάτων της πυρκαγιάς, που έπληξε τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, λόγω κορεσμού των Κοιμητηρίων.

Άρθρο ….
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα διάθεσης ενός εκατομμυρίου ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό που έχει ήδη συσταθεί για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και τον διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του επανελέγχου των εγκαταστάσεων και της έκδοσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που υπέστησαν καταστροφές από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τουςο χρόγρς και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο ….
Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4495/2017 (Α’ 167), σε περιπτώσεις
α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (Α’ 33),
β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και
γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,
δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22-4-1929 (Α’ 153), είναι δυνατή η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Κατά της πράξης κατεδάφισης της παρ. 1 είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά το πέρας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης κατεδάφισης της παρ. 1 στον ενδιαφερόμενο, αυτή είναι άμεσα εκτελεστή.

3. Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης της παρ. 1 γίνεται κατά τις διατάξεις της υποπαρ. 45 της παρ. II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, με εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (Α’ 195).

4. Για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος, ανεξαρτήτως της διαδικασίας έκδοσης τους, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), και μέχρι τα όρια της περίπτ. β’ του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Για τις κατεδαφίσεις του προηγούμενου εδαφίου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επεκτείνει υφιστάμενη σύμβαση που έχει συναφθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) επιπλέον του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον επεκτείνεται ανάλογα και το φυσικό αντικείμενο αυτής.

5. Τα έξοδα της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης της παρ. 4, καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

6. Για το σκοπό της χρηματοδότησης της εκτέλεσης πράξεων κατεδάφισης της παρ. 4 του παρόντος, το Πράσινο Ταμείο μπορεί να διαθέτει πόρους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (ΑΊ82).

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 13/22-4-1929 (Α’ 153) οι, εντός παρενθέσεως, λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «(άρθρα 1 παρ. 2 και 4)».

Άρθρο …
Ρυθμίσεις για την προστασία το» ιστορικού τόπου της Μακρονήσου

1. Η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ /ΔΙΛΑΠ/Γ/ 1285/24225/ 16-5-1989 (Β’ 436) υπουργική απόφαση, πραγματοποιείται από το Σώμα Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

2. Η εκτέλεση της κατεδάφισης των ανωτέρω αυθαιρέτων κατασκευών γίνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α’ 195) με την επίβλεψη του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, και με την εποπτεία της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων ΟΤΑ, με τη διάθεση μηχανικών μέσων, αλλά και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

4. Τα έξοδα κατεδάφισης του αυθαιρέτου καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Άρθρο….
Προστασία υγρότοπων της Αττικής

Στις περιοχές των υγροτόπων Α’ προτεραιότητας της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως αυτές φαίνονται εντός των περιγραμμάτων τους με διακεκομμένη γραμμή στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και που αντίτυπο τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Α’ στον παρόντα νόμο, και μέχρι την οριοθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α’ 60), απαγορεύεται η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης.

Άρθρο…
Επέκταση Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης

1. Καθορίζεται χώρος Κοιμητηρίου κατ’ επέκταση του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος (ν. Αττικής), στη θέση Ξυλοκέριζα, όπως φαίνεται με στοιχεία Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,Α’ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που που αντίτυπο τους σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται ως Παράρτημα Β’ στον παρόντα νόμο.

2. Το όριο του χώρου στις πλευρές Α’Β’ και Γ’Δ’ υλοποιείται σε απόσταση οκτώ (8) μέτρων εσώτερον του ορίου της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051017708002, όπως αυτή εμφαίνεται στο οικείο κτηματογραφικό διάγραμμα του ΟΤΑ Νέας Μάκρης.

Άρθρο ….
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

Στο άρθρο 36 του ν.4508/2017 (Α’ 200) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«4. α) Ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από το συνολικό μεταφερθέν ποσό στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α’ 118) όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, κατόπιν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτισμάτων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Για τη διάθεση του ποσού αυτού δεν έχει εφαρμογή η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.
β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να έχει αναδρομική ισχύ τριών μηνών από τη δημοσίευσή της.»