ΚΥΠΡΟΣ : Ο νέος Νόμος για τα Προσωπικά Δεδομένα κατ’ εφαρμογή του Γεν. Κανονισμού 2016/679

1444

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αρ.4670/31-7-2018) ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος 125 (Ι) του 2018, σε εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) άλλως GDPR.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Νόμου, άνευ επηρεασμού των διατάξεων του στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 του Κανονισμού, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται- (α) Από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου, και (β) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, η επεξεργασία των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 του Κανονισμού ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (επεξεργασία γενετικών και βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας) επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου ή όταν είναι αναγκαία για τους σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης.

Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμοι του 2001 έως 2012 καταργούνται.

Δείτε το νέο Νόμο εδώ

ΠΗΓΗcylegalnews.com