Οι κανόνες δέουσας επιμέλειας που πρέπει να εφαρμόζουν οι τράπεζες για την ομαλή εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών των λογαριασμών

75

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1157/2018 με την οποία καθορίζονται ειδικοί κανόνες, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται τα εξής :

– Ένας λογαριασμός, εκτός από ένα Συμβόλαιο Προσόδων, θεωρείται ένας οιονεί «αδρανής λογαριασμός», μη εφαρμοζομένων σε αυτόν τον λογαριασμό των διατάξεων του ν. 4151/2013 (Α’ 103), εφόσον:

(i) ο Δικαιούχος Λογαριασμού δεν έχει αρχίσει καμία συναλλαγή όσον αφορά αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο ίδιος στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη,

(ii) ο Δικαιούχος Λογαριασμού δεν έχει επικοινωνήσει με το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα έξι (6) έτη, και

(iii) στην περίπτωση ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς, το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν έχει επικοινωνήσει με τον Δικαιούχο Λογαριασμού που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα έξι (6) έτη. Εναλλακτικά, για έναν λογαριασμό, πλην του Συμβολαίου Προσόδων, μπορεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις για τους αδρανείς λογαριασμούς του ν. 4151/2013 ή του κανονιστικού πλαισίου δυνάμει αυτού ή των συνήθων διαδικασιών λειτουργίας του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που εφαρμόζονται με συνέπεια για όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται από το εν λόγω ίδρυμα στην ημεδαπή, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις νόμων ή κανονιστικού πλαισίου ή οι εν λόγω διαδικασίες περιέχουν ουσιωδώς παρεμφερείς απαιτήσεις με αυτές που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.

– Ένας λογαριασμός παύει να είναι ένας οιονεί αδρανής λογαριασμός σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εφόσον:

(i) ο Δικαιούχος Λογαριασμού αρχίζει μια συναλλαγή όσον αφορά αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού σε αυτό το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,

(ii) ο Δικαιούχος Λογαριασμού επικοινωνεί με το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού σε αυτό το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, ή

(iii) ο λογαριασμός παύει να είναι αδρανής λογαριασμός βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων για τους αδρανείς λογαριασμούς του ν. 4151/2013 ή του κανονιστικού πλαισίου δυνάμει αυτού ή των συνήθων διαδικασιών λειτουργίας του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος.

– Η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας στα αρχεία του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος πρέπει να βασίζεται στα Αποδεικτικά Έγγραφα. Αυτή η απαίτηση πληρούται εάν οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος διασφαλίζουν ότι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας στα αρχεία του είναι η ίδια διεύθυνση ή στην ίδια δικαιοδοσία, όπως αυτή που αναγράφεται στα Αποδεικτικά Έγγραφα (όπως π.χ. δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, κάρτα ψηφοφορίας, ή πιστοποιητικό κατοικίας).
Η υποχρέωση αυτή τηρείται επίσης, εφόσον οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος διασφαλίζουν ότι έχει Αποδεικτικό Έγγραφο που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα μολονότι το εν λόγω Αποδεικτικό Έγγραφο δεν περιέχει μια πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας ή δεν περιέχει καθόλου διεύθυνση (π.χ. ορισμένα διαβατήρια), αν η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας στα αρχεία του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος είναι η ίδια διεύθυνση, ή στην ίδια δικαιοδοσία, όπως αυτή που περιέχεται σε πρόσφατο έγγραφο που έχει εκδοθεί από έναν εξουσιοδοτημένο κρατικό φορέα ή μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, ή στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Δικαιούχου Ατομικού Λογαριασμού, που επισύρει τις κυρώσεις της ψευδούς δήλωσης δυνάμει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου. 
Στην αποδεκτή τεκμηρίωση με έγγραφα που εκδίδονται από έναν εξουσιοδοτημένο κρατικό φορέα περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, επίσημες επιδόσεις ή βεβαιώσεις μιας Φορολογικής Διοίκησης. Αποδεκτή τεκμηρίωση με έγγραφα που εκδίδονται από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας αναφέρεται σε προμήθειες που συνδέονται με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και περιλαμβάνει έναν λογαριασμό για νερό, ηλεκτρική ενέργεια, τηλέφωνο (σταθερό δίκτυο μόνο), αέριο, ή πετρέλαιο.

Μία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του Δικαιούχου Ατομικού Λογαριασμού στην οποία ρητώς αναφέρονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 22 του ίδιου νόμου είναι αποδεκτή μόνον εφόσον:

(i) το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ήταν υποχρεωμένο να συλλέγει αυτήν την υπεύθυνη δήλωση βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας για έναν αριθμό ετών,

(ii) περιέχει τη διεύθυνση κατοικίας του Δικαιούχου Λογαριασμού, και

(iii) χρονολογείται και υπογράφεται από τον Δικαιούχο Ατομικού Λογαριασμού, που δηλώνει ρητώς ότι γνωρίζει τις κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

 

– Oσον αφορά τους Δηλωτέους Λογαριασμούς που είναι Προϋπάρχοντες Λογαριασμοί, τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες και να επικοινωνούν με τους πελάτες τους για να αποκτήσουν τον ΑΦΜ τους και την ημερομηνία γέννησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Γ’ και Δ’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος Ι του ΚΠΑ. Ανάλογες τέτοιες προσπάθειες επικοινωνίας με τους πελάτες τους οφείλουν να καταβάλλουν τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την αναζήτηση των Αποδεικτικών Εγγράφων.

-Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν αρχεία, τα οποία καθιστούν διαθέσιμα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για φορολογικούς σκοπούς, αναφορικά με:

(α) τη λογική και χρονική ακολουθία των μέτρων που έχουν λάβει για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο ΚΠΑ,
(β) τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του ΚΠΑ, και
(γ) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και ανά περίπτωση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που έχουν ακολουθηθεί ή ακολουθούνται.

– Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν τα αρχεία και στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη λήξη του έτους κατά το οποίο τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΚΠΑ και είναι διαθέσιμα για φορολογικούς σκοπούς με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με την παραγραφή.

– Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να καθιστούν διαθέσιμα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για φορολογικούς σκοπούς τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την προστασία των δεδομένων, καθώς και των διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του ΚΠΑ.