Γραφολογική εξέταση για την γνησιότητα της δεύτερης διαθήκης Ψιμόριφου

1913

Με την υπ’ αρίθμ. 96/2018 απόφαση, που εξέδωσε χθες το Ειρηνοδικείο Ρόδου, διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί αν η από 25.12.1993 ιδιόγραφη διαθήκη έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τον διαθέτη Ευάγγελο Ψιμόριφο ή από τρίτο πρόσωπο και διορίστηκε γραφολόγος Αθηνών για τη διενέργειά της.

Το Ειρηνοδικείο Ρόδου επιλήφθηκε συγκεκριμένα της αιτήσεως των Ζερμαίν-Σουζάνας χήρας Γεράσιμου Ζησιμάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας, και Μιχαήλ Ζησιμάτου του Γερασίμου, που επικαλούνται ότι στο Ειρηνοδικείο Ρόδου δημοσιεύθηκε η από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη διαθήκη του αποβιώσαντος Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου και ζητούν την κήρυξη ως ανίσχυρου και την ανάκληση ως ανακριβούς, του πιστοποιητικού-κληρονομητηρίου του παραπάνω διαθέτη.
Θυμίζουμε ότι στο κληρονομητήριο αναγνωρίζεται ότι μοναδική κληρονόμος του Ψιμόριφου, βάσει της από 19-11-1988 ιδιόγραφης διαθήκης του, είναι η ορισθείσα και εκτελέστρια σύζυγός του Ούτε-Βεατρίκη Ψιμορίφου, το γένος Καρλ Βιρτζ, μεταποβιώσασα την 8-6-2003 βεβαρημένη με κληροδοσία ενός αγρού στην Ιξιά Ρόδου εκτάσεως 19.130τ.μ., υπέρ του Ψιμορίφειου Δημοτικού Ιδρύματος Ρόδου, ο κοινωφελής σκοπός της οποίας με την υπαρ. 1560/2008 απόφ. εκ. Εφ.Αθ. χαρακτηρίστηκε ανέφικτος και διατάχθηκε για την πληρέστερη ικανοποίηση της θελήσεως του διαθέτη η εκποίηση του εν λόγω ακινήτου.
Την από 25 Δεκεμβρίου 1993 ιδιόχειρη διαθήκη του κατά την 29.11.1994 αποβιώσαντος Ευάγγελου Ψιμόριφου του Νικολάου, κατέθεσε προς δημοσίευση την 25-6-2013 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, όπου και δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 26/26-06-2013 πρακτικό του ο Μιχαήλ Ζησιμάτος του Γερασίμου (2ος αιτών της προκείμενης ανάκλησης) επικαλούμενος ότι απεστάλη στην οικία του την 5-2-2013 μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα.
Για το εν λόγω ακίνητο η σύζυγος του διαθέτη Ούτε Ψιμορίφου, ενεργούσα εν τοις πράγμασιν ως εκτελέστρια της διαθήκης, εξέδωσε το υπ’ αρ. 91/1995 κληρονομητήριο, το οποίο δεν είχε μεταγραφεί.
Ακολούθως, έγιναν ενέργειες για την σύσταση του Ιδρύματος, πλην όμως με το υπ’ αρ. 1063953/1570/Α011/17.5.2005 έγγραφό του το Υπ. Οικονομικών αρνήθηκε να προβεί στην έκδοση διοικητικής πράξης (για τη σύσταση του Ιδρύματος) λόγω έλλειψης πόρων.
Ο Δήμος Ρόδου άσκησε παρέμβαση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, υπέρ της εγκυρότητας της αρχικής διαθήκης του διαθέτη Ψιμόριφου Ευαγγέλου και της απόρριψης της αιτούμενης ανάκλησής του, ενώ υπέβαλε σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Ρόδου για την διερεύνηση στοιχειοθέτησης ποινικών αδικημάτων.
Ο Δήμος κατέθεσε στο Κτηματολόγιο Ρόδου για μεταγραφή το κληρονομητήριο με την με αριθμό πράξης 3125/2016 αίτησή του, εκκρεμούσα προς διάταξη και καταχώρηση και ακολούθως ασκήθηκε αίτηση των αιτούμενων την ανάκλησή του.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις στοιχειοθέτησης ποινικών αδικημάτων τουλάχιστον πλαστογραφίας και εξαπάτησης Δικαστηρίου και μάλιστα κακουργηματικής μορφής, της αξίας του ακινήτου ανερχόμενης σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η από 25 Δεκεμβρίου 1993 νέα ιδιόγραφη διαθήκη του Ψιμόριφου, που δημοσιεύθηκε κατόπιν αίτησης του κ Μιχαήλ Ζησιμάτου με το από 26 Ιουνίου 2013 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Ρόδου, χωρίς να έχει αίτηση κήρυξής της σε κύρια, τυγχάνει πλαστή.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν εδράζεται σε κάποια γραφολογική εξέταση, αλλά όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε κατάθεση που έδωσε πρώην νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου.
Η πλευρά Ζησιμάτου από την άλλη επικαλείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη διδάκτορος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από την οποία προκύπτει μετά βεβαιότητας ότι η από 25 Δεκεμβρίου 1993 διαθήκη έχει χαραχθεί και υπογραφεί δια χειρός του.
Το Ελληνικό Δημόσιο, ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση ενώ ο κ. Bασίλειος Καραγιάννης του Γεωργίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ – Γ.Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.” που είναι ιδιοκτήτρια του όμορου με το επίδικο ακίνητο ξενοδοχείου “Ixian Grand” παρενέβη προσθέτως υπέρ του Δήμου Ρόδου και υπέρ του Δημοσίου.
Η τελευταία παρέμβαση υπέρ του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε από το δικαστήριο ως απαράδεκτη.
Επιπλέον οι κ.κ. Αναστασία Μας του Αλφρέδου και ο Ερρίκος Μας του Αλφρέδου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν καταστεί συγκύριοι -μαζί με την πρώτη των αιτούντων- του επίδικου ακινήτου, καθώς έχει συμπληρωθεί ο χρόνος δεκαπενταετούς κτητικής παραγραφής για την κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, παρενέβησαν προσθέτως υπέρ των αιτούντων.
Το δικαστήριο έκρινε παραπέρα ότι η δεύτερη διαθήκη βάσει της οποίας οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι ανακλήθηκε η προγενέστερη διαθήκη στους όρους της οποίας στηρίχθηκε το κληρονομητήριο, περιήλθε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεύτερου αιτούντος στην κατοχή του πολλά χρόνια (περίπου 19) μετά το θάνατό του Ευάγγελου Ψιμορίφου, όταν αυτή απεστάλη στην οικία του την 05.02.2013 μέσα σε φάκελο μαζί με άλλα σχετικά έγγραφα, ενώ, μάλιστα, ο ίδιος είναι πρόσωπο άσχετο με την κληρονομιά του Ευάγγελου Ψιμόριφου (αφού ο τελευταίος δεν κατέλιπε σ’ αυτόν κάποιο στοιχείο αυτής) που μάλιστα η οικογένειά του διεκδικεί την κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, οπότε και κατόπιν αυτός ζήτησε τη δημοσίευσή της, χωρίς να ζητηθεί από κάποιον η κήρυξή της ως κυρίας.
Μετά από αυτά, και εφόσον οι αιτούντες δεν προσκομίζουν κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τη γνησιότητα της από 25.12.1993 ιδιόγραφης διαθήκης, δημιουργήθηκαν στο Δικαστήριο εύλογες αμφιβολίες με αποτέλεσμα να αδυνατεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση συναγάγοντας ασφαλές συμπέρασμα για το εάν η από 25.12.1993 ιδιόγραφη διαθήκη έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τον διαθέτη Ευάγγελο Ψιμόριφο ή όχι, και κατ’ επέκταση για το εάν το προσβληθέν κληρονομητήριο είναι ανακριβές ή μη.

Για τον λόγο αυτό παραγγέλθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

ΠΗΓΗdimokratiki.gr