Δικαστήριο ΕΕ: Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης επιστρέφονται και οι προμήθειες των ενδιάμεσων

389

Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσεως, η αεροπορική εταιρία οφείλει να επιστρέψει και τις προμήθειες διαμεσολάβησης, εφόσον τελούσε εν γνώσει τους

 

Με σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως, η αεροπορική εταιρία οφείλει επίσης να επιστρέψει στους επιβάτες τις προμήθειες τις οποίες εισέπραξαν οι διαμεσολαβητές κατά την αγορά εισιτηρίων, εφόσον τελούσε εν γνώσει των προμηθειών αυτών.

Η υπόθεση αφορά σε έναν καταναλωτή, τον Dirk Harms, ο οποίος αγόρασε, για τον ίδιο και την οικογένειά του, μέσω του ιστότοπου opodo.de, εισιτήρια για πτήση από το Αμβούργο (Γερμανία) στο Φάρο (Πορτογαλία) με τη Vueling Airlines.

Δεδομένου ότι η πτήση ματαιώθηκε, η οικογένεια Harms ζήτησε από τη Vueling Airlines την επιστροφή του ποσού των 1108,88 ευρώ που είχε καταβάλει στην Opodo κατά την αγορά των εισιτηρίων αυτών.

Η Vueling Airlines δέχθηκε να επιστρέψει το ποσό που έλαβε εκ μέρους της Opodo, ήτοι 1031,88 ευρώ. Αντιθέτως, αρνήθηκε να επιστρέψει και τα υπόλοιπα 77 ευρώ, τα οποία η Opodo εισέπραξε ως προμήθεια.

Το Amtsgericht Hamburg (ειρηνοδικείο Αμβούργου, Γερμανία), το οποίο επελήφθη της διαφοράς αυτής, ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει στο πλαίσιο αυτό τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών [Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004].

Το Amtsgericht Hamburg ζητεί να μάθει αν η τιμή του εισιτηρίου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να επιστραφεί από τον αερομεταφορέα σε έναν επιβάτη σε περίπτωση ματαιώσεως πτήσεως περιλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε ο επιβάτης αυτός και του ποσού που έλαβε ο εν λόγω αερομεταφορέας, η οποία αντιστοιχεί σε προμήθεια την οποία εισέπραξε το πρόσωπο το οποίο ενήργησε ως διαμεσολαβητής μεταξύ επιβάτη και αερομεταφορέα.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο δίνει καταφατική απάντηση στο ερώτημα αυτό, εκτός αν η προμήθεια αυτή έχει καθοριστεί εν αγνοία του αερομεταφορέα, όπερ εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει.

Η ερμηνεία αυτή του κανονισμού ανταποκρίνεται στους σκοπούς του, ήτοι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών καθώς και στη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των εν λόγω επιβατών και των συμφερόντων των αερομεταφορέων.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

ΠΗΓΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ