Χορήγηση απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας (Συνήγορος του Πολίτη)

491

Πολίτης κατήγγειλε την απόρριψη απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας, επειδή η αρµόδια ∆.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτή την Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α., µε την οποία ωστόσο διαπιστώθηκε η δια βίου αναπηρία του σε ποσοστό 100%.

Η ∆.Ο.Υ. απέρριψε τη φοροαπαλλαγή επειδή υποστήριξε ότι:

α) από την υφιστάµενη νοµοθεσία δεν προβλέπεται βεβαίωση αναπηρίας από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) αλλά από τη Νοµαρχία και

β) από το σύστηµα taxisnet δεν επιτρέπεται η επιλογή της συγκεκριµένης βεβαίωσης για τη χορήγηση της απαλλαγής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι µε την Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α. κρίθηκε η δια βίου αναπηρία του πολίτη σε ποσοστό 100%, η οποία ήταν σε ισχύ κατά το φορολογικό έτος (2015) που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατά του, καθώς η αναπηρία κρίθηκε κατά το έτος 1999 δια βίου.

Επιπλέον, επεσήµανε ότι η Απόφαση δεν αποτελεί γνωµάτευση για επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία αλλά γνωµάτευση υγειονοµικού οργάνου και ζήτησε να γίνει δεκτή βάσει της ΠΟΛ. 1088/2015.

Πράγµατι, µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου προς την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, δόθηκαν οδηγίες προς τη ∆.Ο.Υ., µε τις οποίες αναγνωρίστηκε η αναπηρία του πολίτη για το φορολογικό έτος 2015 και διενεργήθηκε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, από την οποία δεν προέκυψε φόρος

ΠΗΓΗlawspot.gr