Νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση και τον έλεγχο Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά (Διαβούλευση)

777

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το Σχέδιο Νόμου «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης κατασκευής κεραιών στην ξηρά, τους περιορισμούς για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας, την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και την καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι  κάθε κατασκευή κεραίας, η οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ. 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ» (ΦΕΚ 139/Α/20-9-2017) περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη τόσο στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όσο και σε εμφανές σημείο πλησίον της βάσης αυτής, πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας, που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν στην ως άνω διάταξη εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών.

Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, τηρείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φάκελος με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, ο οποίος είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου 2018, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

ΠΗΓΗlawspot.gr