Εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

771

Εκτιμάται ότι ποσοστό 98,9 % των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σήμερα κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.

Σκοπός των νέων κανόνων είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ να γίνει περισσότερο ασφαλής μέσω της καταπολέμησης της χρηματοδότησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών πράξεων.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 24 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών των νέων κανόνων περιλαμβάνονται:

  • Η ύπαρξη ενός και μόνου κανονισμού όσον αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης, άμεσα εφαρμοστέου στην ΕΕ. Αυτό θα επιλύσει προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των υφισταμένων πράξεων, τα οποία έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκή αμοιβαία αναγνώριση.
  • Η γενική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία συνεπάγεται ότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που λαμβάνονται σε μια χώρα της ΕΕ θα αναγνωρίζονται, κατά κανόνα, άμεσα και θα εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος. Ο κανονισμός προβλέπει περιορισμένο μόνον αριθμό λόγων μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης.
  • Ευρύ φάσμα μορφών δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις, όπως η δήμευση βάσει αξίας και η δήμευση που δεν βασίζεται σε καταδικαστική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συστημάτων προληπτικής δήμευσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχέση με ποινικό αδίκημα.
  • Τυποποιημένα πιστοποιητικά και διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική δέσμευση και δήμευση.
  • Προθεσμία 45 ημερών για την αναγνώριση μιας απόφασης δήμευσης και, σε επείγουσες περιπτώσεις, προθεσμία 48 ωρών για την αναγνώριση και 48 ωρών για την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
  • Διατάξεις που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων αποζημίωσης και αποκατάστασης των θυμάτων στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Ιστορικό

Ο νέος κανονισμός αντικαθιστά τις αποφάσεις-πλαίσια για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δήμευσης που χρονολογούνται από το 2003 και το 2006 και οι οποίες θεωρήθηκαν πλέον ξεπερασμένες και μη ευθυγραμμισμένες με τους πλέον πρόσφατους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για τη δέσμευση και τη δήμευση και, για τον λόγο αυτόν, δημιούργησαν κενά που εκμεταλλεύονταν οι εγκληματίες.

Η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται με εγκληματικές δραστηριότητες είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι ποσοστό 98,9 % των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες δεν δημεύεται αλλά παραμένει στη διάθεση των εγκληματιών.

Δείτε τον Κανονισμό σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

ΠΗΓΗlawspot.gr