Επιβολή δημοτικών τελών σε αδήλωτα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

912

Με το νόμο 4555/2018 για την τοπική αυτοδιοίκηση, επαναρρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Παγιώθηκε πλέον νομοθετικά η απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η οποία υπήρξε ζωτικής σημασίας ιστορική κατάκτηση της ΠΟΜΙΔΑ με το Ν.3345/2005, μετά από αγώνες που διήρκεσαν μια ολόκληρη εικοσαετία.
Σε ό,τι αφορά το παρελθόν, η νέα διάταξη έδωσε εξάμηνη προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.
Για το μέλλον όμως η νέα διάταξη ορίζει ότι «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.»
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο!
Η αυστηρή αυτή προϋπόθεση αφήνει τον απλό και απληροφόρητο πολίτη, που δεν θα γνωρίζει για τη νέα αυτή υποχρέωση, εκτεθειμένο στον κίνδυνο να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, που ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα θα έχουν κυριολεκτικά δημευτικό χαρακτήρα αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου και έρχεται σε αντίθεση και με τη γνωστή πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη.
Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν δεκάδες πολίτες στον Δήμο Ρόδου.
Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο:
«Για την καλή συνεργασία με τους δημότες και την εύρυθμη λειτουργία του αντικειμένου των δημοτικών τελών και του ΤΑΠ σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
• Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται (άρθρο 24 παρ.1 Ν 2130/93). α) Τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους. Β) Τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους.
• Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν2130/93 προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων, να υποβάλουν δήλωση στο δήμο όπου βρίσκονται τα ακίνητα, άλλη δήλωση πέραν της αρχικής δεν χρειάζεται να υποβληθεί για τα επόμενα έτη παρά μόνο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αρχικής δήλωσης Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος υποβάλλει σχετική (τροποποιητική ) δήλωση μέσα σε προθεσιιία δύο μηνών από τη μεταβολή ( άρθρο 24 παρ. 5Ν 2130/93).

• Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο ή στο μη δηλωθέν τμήμα του. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ΒΔ της 24/9- 20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του Ν1080/80(άρθρο 24 παρ. 12 Ν2130/93).
Σύμφωνα με τον Ν. 4555 ΦΕΚ 133/19-7-2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) άρθρο 222 Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α 74)
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.25/1975 (Α 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 ( Α 38) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20-10-1958β.δ. (Α 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής σε ισόποσο πρόστιμο»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Σας επισημαίνουμε ότι για την διαγραφή οφειλών ΔΤ & ΔΦ που έχουν ήδη βεβαιωθεί απαιτείται αίτηση του υπόχρεου με την οποία να ζητεί την διαγραφή τους και η οποία θα πρέπει να διαβιβαστεί, στο Τμήμα Προσόδων συνοδευόμενη από τον υπολογισμό τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τις έγγραφες απόψεις της υπηρεσίας σας σχετικά με την αιτιολογία της διαγραφής.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Καλογήρου Παρασκευή ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού»