Κόκκινα δάνεια: Το Συμβούλιο της ΕΕ καθόρισε τη θέση του σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις

427

Υποχρεωτικό να δεσμεύονται επαρκείς ίδιοι πόροι όταν νέα δάνεια καθίστανται μη εξυπηρετούμενα

Στις 31 Οκτωβρίου οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ καθόρισαν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους.

Με βάση το κείμενο αυτό, η Προεδρία θα μπορέσει να αρχίσει διαπραγματεύσεις όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι επίσης έτοιμο για διαπραγμάτευση.

Στόχος της πρότασης, την οποία παρουσίασε αρχικά η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα νέα ΜΕΔ, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο συσσώρευσής τους στο μέλλον.

Ειδικότερα, η πρόταση καθιστά υποχρεωτικό να δεσμεύονται επαρκείς ίδιοι πόροι όταν νέα δάνεια καθίστανται μη εξυπηρετούμενα και δημιουργεί κατάλληλα κίνητρα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των ΜΕΔ.

Ένα τραπεζικό δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν περάσουν 90 ημέρες χωρίς ο δανειολήπτης (εταιρία ή φυσικό πρόσωπο) να πληρώσει τις δόσεις ή τους τόκους που έχουν συμφωνηθεί. Όταν οι πελάτες δεν τηρούν τους συμφωνηθέντες όρους εξόφλησης για 90 ή περισσότερες ημέρες, η τράπεζα πρέπει να δεσμεύει μεγαλύτερο κεφάλαιο, με βάση την υπόθεση ότι δάνειο δεν θα αποπληρωθεί. Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα της τράπεζας σε δυσμενείς κλυδωνισμούς, διευκολύνοντας τον ιδιωτικό καταμερισμό των κινδύνων, και παράλληλα μειώνει την ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, η αντιμετώπιση των πιθανών μελλοντικών ΜΕΔ είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης καθώς και διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενθαρρύνει την χορήγηση δανείων για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης.

Με βάση κοινό ορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες προβλέπουν «προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας», δηλαδή κοινή ελάχιστη κάλυψη ζημιών για το χρηματικό ποσό που πρέπει να δεσμεύουν οι τράπεζες προκειμένου να καλύπτουν ζημιές από μελλοντικά δάνεια που παύουν να εξυπηρετούνται. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν τηρεί το προβλεπόμενο ελάχιστο επίπεδο, επιβάλλονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις κάλυψης ανάλογα με το αν το ΜΕΔ είναι «εξασφαλισμένο» ή «μη εξασφαλισμένο» και το αν οι εγγυήσεις είναι κινητές ή ακίνητες.

Όσον αφορά τα εξασφαλισμένα ΜΕΔ με ακίνητες εγγυήσεις (εμπορικά ή οικιστικά ακίνητα), κρίνεται ευλόγως ότι η ακίνητη περιουσία θα έχει εναπομένουσα αξία για μεγαλύτερη περίοδο από τη στιγμή που το δάνειο παύει να εξυπηρετείται. Ως εκ τούτου, η πρόταση προβλέπει σταδιακή αύξηση του επιπέδου της ελάχιστης κάλυψης ζημιών μέσα σε ένα διάστημα 9 ετών. Η πλήρης κάλυψη του 100 % για τα ΜΕΔ που εξασφαλίζονται με κινητές και άλλες αποδεκτές εγγυήσεις βάσει του ΚΚΑ θα πρέπει να διαμορφωθεί μετά από 7 έτη.

Τα μη εξασφαλισμένα ΜΕΔ απαιτούν υψηλότερη και ταχύτερη ελάχιστη κάλυψη ζημιών, καθώς δεν καλύπτονται από εγγυήσεις. Ως εκ τούτου, η μέγιστη απαίτηση κάλυψης θα ισχύει πλήρως έπειτα από 3 έτη.

Ελάχιστο επίπεδο κάλυψης (%)

Μετά το έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Εξασφαλισμένα με ακίνητες εγγυήσεις 0% 0% 25.5% 41.5% 69% 80% 80% 85% 100%

Εξασφαλισμένα με κινητές εγγυήσεις 0% 0% 25.5% 41.5% 69% 80% 100%

Μη εξασφαλισμένα 0% 35% 100%

Τα επόμενα βήματα

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προχωρήσουν αμέσως μόλις το Κοινοβούλιο καθορίσει τη θέση του.

Για να εγκριθεί η προτεινόμενη νομοθετική πράξη, απαιτούνται ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΠΗΓΗlawspot.gr