Ολη η ρύθμιση για την επέκταση της χρυσής βίζας

915

Στη Βουλή οδεύει νομοθετική ρύθμιση για την επέκταση του προγράμματος. Θα δίνεται η δυνατότητα να χορηγείται για επιπλέον οκτώ κατηγορίες επενδύσεων πέραν της αγοράς ακινήτου. Το σχόλιο για την υπόθεση Παπαευαγγέλου.

Στην επέκταση του προγράμματος της Χρυσής Βίζας (Golden Visa) προχωρά η κυβέρνηση, καθώς πλέον θα δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άδεια παραμονής πενταετούς διάρκειας σε αλλοδαπούς πολίτες (πλην ΕΕ) όχι μόνο σε όσους αποκτούν ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, αλλά και σε όσους επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα ή πραγματοποιούν καταθέσεις σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα χορήγησης Χρυσής Βίζας βρέθηκαν στο επίκεντρο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμπεραίνει ότι μπορούν να αποτελέσουν «παράθυρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και παρά το γεγονός της πρόσφατης αποκάλυψης της υπόθεσης Παπαευαγγέλου, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει έτοιμη τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία, πλην της απόκτησης ακίνητης περιουσίας που ισχύει έως σήμερα, εισάγει ως επιλογή για τη χορήγησή της και άλλες οκτώ κατηγορίες επενδύσεων σε άυλους τίτλους.

Για το θέμα Παπαευαγγέλου, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας, η υπόθεση της αγοράς ακινήτων από Κινέζους μέσω POS διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ως προς το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας, ο έλεγχος γίνεται από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο και έχει την αρμοδιότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν, το θεσμικό πλαίσιο ως έχει δεν επιτρέπει συναλλαγές τέτοιου τύπου. Για τη χορήγηση Χρυσής Βίζας, προβλέπεται μόνο τραπεζικό έμβασμα και δίγραμμη επιταγή. Οι συναλλαγές με POS μπορεί να γίνονται ή να γίνονταν, όμως δεν είναι αποδεκτές για την απόκτηση Χρυσής Βίζας.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 4251/2014 και εκτός από την απόκτηση ακίνητης περιουσίας ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ θα επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα, δηλαδή η χορήγηση Χρυσής Βίζας σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, με την επιφύλαξη της υποπερ. β, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018 (Α’ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α’ του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».

Η πραγματοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαίωσης η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαμεσολαβητή και η διακράτησή της πιστοποιείται βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α’ του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή.

β. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α’ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υποπερ. α.

γ. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995 (Α’ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α’ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής του σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account), στο Πιστωτικό Ίδρυμα που αποτελεί τον θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ο επενδυτής υποχρεούται να δημιουργήσει στο παραπάνω Πιστωτικό Ίδρυμα μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής δύναται να προβαίνει σε πράξεις εκταμίευσης από τον παραπάνω λογαριασμό, με την προϋπόθεση ότι αθροιστικά το παραμένον υπόλοιπο αυτού, η ονομαστική αξία της παραμένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων και το παραμένον υπόλοιπο στον δεσμευμένο λογαριασμό του παραπάνω εδαφίου, ισούνται τουλάχιστον με το αρχικά επενδυθέν ποσό για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής. Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του επενδυτή και το Πιστωτικό Ίδρυμα για τις κινήσεις των προαναφερόμενων λογαριασμών.

Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υποπερ. α.

δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία (3) έτη, μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών.

Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

ε. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε ημεδαπό Πιστωτικό Ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης. Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

στ. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 800.000 ευρώ.

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018 η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».

Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί, σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οιαδήποτε ποσά από ρευστοποίηση των κινητών αξιών παρά μόνο για επανεπένδυση αυτών σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το 20% του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή, για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή και από το Πιστωτικό Ίδρυμα του παραπάνω εδαφίου, για την κίνηση του τηρούμενου από τον επενδυτή λογαριασμού.

ζ. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η πραγματοποίηση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία μερίδας αυτού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».

Για το αμοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για τις πράξεις πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτού και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη μερισμάτων. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο Πιστωτικό Ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του επόμενου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύεται οιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπερίπτωσης, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με το σκοπό του αμοιβαίου, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους μεριδιούχους ή εξόφληση μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας, ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στο διαχειριστή, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της περ. 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης.

Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης από τους μεριδιούχους και το αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιούνται βάσει της ετήσιας έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ιδίου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και από το Πιστωτικό Ίδρυμα του τρίτου εδαφίου της υποπερ. ζ για την κίνηση του λογαριασμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

η. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.

Για τον ΟΕΕ τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για την κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν στην πραγματοποίηση των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από την εκμετάλλευση ή ρευστοποίηση αυτών. Κατά την μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του ΟΕΕ δηλώνει στο Πιστωτικό Ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του επόμενου εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύεται οιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου να μην υπερβαίνει το 20% της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του ΟΕΕ. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με το σκοπό του ΟΕΕ, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους μεριδιούχους ή για την εξόφληση μεριδίων υπό την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στο διαχειριστή έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της περ. 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης.

Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης από τους μεριδιούχους και τον ΟΕΕ πιστοποιείται βάσει έκθεσης του διαχειριστή αυτού, συνοδευόμενη από έκθεση ορκωτών λογιστών για τη δραστηριότητα του ΟΕΕ καθώς και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον διαχειριστή του ΟΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτόν και από το Πιστωτικό Ίδρυμα του δεύτερου εδαφίου της παρούσας υποπερίπτωσης για την κίνηση του λογαριασμού του ΟΕΕ.

ΠΗΓΗeuro2day.gr