Πως θα λειτουργεί η εφαρμογή του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών – Σε μερική λειτουργία από 15.11.2018

395

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό της διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014

Με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Ναυτιλίας,  αποφασίζεται η λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e – Μητρώο Πλοίων», στο οποίο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.

Έναρξη Λειτουργίας του Μητρώου Πλοίων

Ως ημερομηνία ολοκλήρω­σης και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 (Α’ 92), εφεξής «e-Μητρώο Πλοίων», η 15.11.2018.
Ως ημε­ρομηνία ολικής λειτουργίας αυτού ορίζεται η 15.5.2022.

Κατά τη μερική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων καταχωρίζονται, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερό­πλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α· έως γ· της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, με μοναδικό αριθμό εγγραφής.

Η ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων περιλαμβά­νει αναφορές για τους Υπηρεσιακούς χρήστες και προϋπο­θέτει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής και διαχείρι­σης με εξατομικευμένο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλί­ας και Νησιωτικής Πολιτικής, όλων των πληροφοριών που απαιτούνται να καταχωριστούν για την εγγραφή και μετα­βολή των στοιχείων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών που καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και τη διασύνδεση αυτού με τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης της Α Α.Δ.Ε., ή ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα ανωτέρω ισχύουν τουλάχιστον για τα παρακάτω στοιχεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο ή απενεργοποίησης από αυτό.

ii. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των ημερών ναύλωσης, ανά τριετία, μετά την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και την τυχόν χορηγηθείσα παράταση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού, την ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού, καθώς και την πράξη για την αυτοδίκαιη άρση του παροπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iv. Την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, όπως ισχύουν ή η θέση τους σε ακινησία.

v. Την ημερομηνία ή την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με το άρ­θρο 9 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vi. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβο­λής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί, ο ΕΦΚ και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

vii. Την ημερομηνία μεταβολής του επαγγελματικού του­ριστικού ημερόπλοιου σε ιδιωτικό ή αντίστροφα.

viii. Την μεταβολή του είδους δραστηριότητας του σκά­φους/πλοίου, ως επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ιδιωτικού καθώς και του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού πλοίου.

ix. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

x. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου) συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης της κυριότητας σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία για κάθε ιδιοκτήτη τουρι­στικού πλοίου και μικρού σκάφους.

4. Έως την ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρού­σας κοινοποιούν άμεσα και εγγράφως τις κάτωθι πληρο­φορίες στις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες της Φορο­λογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, Δ.Ο.Υ. ή/και Τελωνεία:

i. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ή απε­νεργοποίησης αυτών.

ii. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελά­χιστου αριθμού η μερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι λοιποί φόροι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

iii. Την ημερομηνία μεταβολής του ιδιωτικού πλοίου ανα­ψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο και αντίστροφα.

iv. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

v. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου).

Καθορισμός της διαδικασίας καταχώρισης των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων.

1. Καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία.

α) Η εγγραφή στο e – Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοί­ου αναψυχής υπό ελληνική σημαία γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχαιρισμένιον στοιχείων. Σε περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του. Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανήκουν και τα ναυταθλητικά σκάφη για τον χαρακτηρισμό των οποίων απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομί­λου ή σωματείου εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Η εγγραφή πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσω­ρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων, τα αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση σκάφους με περισσό­τερους του ενός ιδιοκτήτες προκειμένου να πραγματοποι­ηθεί η εγγραφή απαιτείται η αποθήκευση από όλους τους ιδιοκτήτες κατά το μέρος της ιδιοκτησίας τους.

γ) Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλε­κτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογι­ακών ημερών από τη νηολόγησή του ή την εγγραφή του στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

δ) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και η αρμόδια Λιμενική Αρχή νηολόγησης ή εγγραφής στα Βιβλία Εγγρα­φής Μικρών Σκαφών προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων πραγματο­ποιώντας τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται, βάσει των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη νηολόγηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

ε) Για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741 ). Η αρ­μόδια Λιμενική Αρχή νηολόγησης ή εγγραφής στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έχει υποχρέωση να δεσμεύ­ει το ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχω­ρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

2. Καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

α) Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, γίνεται με ευθύ­νη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η εκμετάλλευση επαγ­γελματικού πλοίου αναψυχής προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτη­σίας του, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

β) Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλε­κτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων, τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία.

γ) Για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρόσθε­τα, ανεξαρτήτως σημαίας, η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

(i) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

(ii) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστο­ποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελμα­τικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή Πιστοποιη­τικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία.

(iii) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(iv) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€).

δ) Ειδικά για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοί­ου αναψυχής υπό ξένη σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητι­κών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία

θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

ε) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για την βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν αυτών και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/vση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στην δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Με τη δέσμευση του ηλεκτρο­νικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «κα­ταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

στ) Για τα υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά πλοία αναψυχής η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, σύμφω­να με την περ. β’, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημε­ρολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιο­λογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με την περ. v·, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημε­ρών, αντίστοιχα από τη νηολόγησή τους.

Για τα υπό ξένη σημαία επαγγελματικά πλοία αναψυ­χής η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθη­κεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, σύμφωνα με την περ. β’, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημε­ρών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω των εντύπων κατάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε. για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με τις περ. γ’ και δ’, πραγματοποιείται εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντίστοιχα από την ημερομη­νία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του, από την Τελωνειακή ή φορολογική Διοίκηση.

3. Καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

α) Η εγγραφή στο e – Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, γίνεται με ευθύνη του πλοι­οκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση του επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α· και β’ της παρ. 2 του πα­ρόντος άρθρου. Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

β) Για την καταχώριση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρό­σθετα, ανεξαρτήτως σημαίας, η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

(i) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

(ii) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).

(iii) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(iv) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.

(v) Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντί των (ί) και (ίί) δικαιολο­γητικών κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελ­ματικού Σκάφους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλο­νται σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, η οποία τα διαβιβάζει άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλί­ας και Νησιωτικής Πολιτικής.

γ) Ειδικά για την καταχώριση του επαγγελματικού του­ριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

δ) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στην «καταχώριση» του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ε) Για τα υπό ελληνική σημαία επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύ­που κατάθεσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την οριστική εγγραφή του πλοίου, σύμφωνα με την περ. β ·, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας είκο­σι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντίστοιχα από τη νηολόγησή τους.

Για τα υπό ξένη σημαία επαγγελματικά τουριστικά ημε­ρόπλοια η αίτηση για καταχώριση πραγματοποιείται, απο­θηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, εντός δε­καπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε. για την καταχώριση του πλοίου, σύμφωνα με τις περ. β · και γ·, πραγματοποιεί­ται εντός είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αντί­στοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλα­γής για την απόκτηση του σκάφους ή τον εφοπλισμό του, από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

4. Μεταβατικές διατάξεις.

α) Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγ­γραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α·, β’ και ε’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Η αίτηση για καταχώριση, των στοιχείων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοί­ων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοί­ων, ήτοι έως και την 15.5.2019 αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία.

Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης των στοιχείων από τις Λιμενικές Αρχές, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες Λιμε­νικές Αρχές προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυτών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή.

β) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, που διαθέτει προσωρινή άδεια σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ή άδεια του ν. 2743/1999, σε ισχύ, υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

  • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
  • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητι­κό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία και Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία υπό ξένη σημαία.
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €). Το ηλεκτρονικό παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής είναι εφοδιασμένο με προσωρινή επαγγελματική άδεια του άρθρου 1 5 του ν. 4256/2014, η οποία είναι σε ισχύ κατά την έναρξη λει­τουργίας του e-Μητρώου Πλοίων.
  • Ευκρινή αντίγραφα των Ειδικών Εντύπων Πληροφορι­ακών Στοιχείων του πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.)και • Πρωτότυπη επαγγελματική άδεια του ν. 2743/1999 ή του άρθρου 1 5 του ν. 4256/2014.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα απο­δεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για την βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι­κής προβαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβό­λου στις περιπτώσεις που απαιτείται. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, για την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμί­ας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.

γ) Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού τουρι­στικού ημερόπλοιου ανεξαρτήτως σημαίας υποχρεούται:

i) Να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης στο e – Μητρώο Πλοίων, αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων τα αντίστοιχα υπο­χρεωτικά πεδία.

ii) Να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

  • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
  • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.
  • Σε περίπτωση σκάφους εγγεγραμμένου στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντί ταυ εγγράφου εθνικό­τητας του πλοίου και του ΠΓΕ ή ΠΑ κατατίθεται η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων Επαγγελματικού Σκάφους.

iii) Να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φο­ρολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό ξένη σημαία.

iv) Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη­σιωτικής Πολιτικής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγ­χους, κατά λόγο αρμοδιότητάς της, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. και των διορθώσεων που τυχόν απαιτηθούν η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προ­βαίνει στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό «καταχωρίζεται» στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων για την εγγραφή του επαγγελματικού τουριστικού ημε­ρόπλοιου στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λει­τουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και 15.5.2019.

δ) Τα στοιχεία αρμοδιότητας των φορολογικών και τελωνειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε .. , συμπληρώνονται στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων από τον ιδιοκτή­τη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α·, β’ και γ’. Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης αυτών από τις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. με εξαίρεση τα υπό ξένη σημαία πλοία, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αντίστοιχα. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές Υπηρεσίες προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυ­τών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των

σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή. Η επαλήθευση και επιβεβαίωση των καταχωρι­σμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση έως και 15.5.2019 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το αργότερο έως και την 15.5.2023.

ε) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή των επαγ­γελματικών πλοίων αναψυχής της περ. β’ ή των τουριστι­κών ημερόπλοιων της περ. γ’ πραγματοποιείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

5. Η «καταχώριση» των σκαφών και πλοίων στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατά απόλυτη προτε­ραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή μεταβολή του εφοπλισμού του πλοίου/ σκάφους για τα οποία θα ακολουθείται ξεχωριστή προτε­ραιότητα.

Για λοιπές λεπτομέρειες του μητρώου δείτε όλη την απόφαση ΠΟΛ.1209/2018 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

ΠΗΓΗtaxheaven.gr