Σχέδιο νόμου για τον επαγγελματικό αθλητισμό: Διατάξεις για προπονητές και γυμναστήρια

761

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων

 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης

Στη Γενική Γραμματεία Αθηλητισμού συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά εθνικό μητρώο επαγγελματιών άθλησης και άσκησης, το οποίο αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο αποτελείται από δύο (2) αυτοτελή υπο-μητρώα:

(α) το εθνικό μητρώο προπονητών (υπο-μητρώο προπονητών), στο οποίο εγγράφονται, ύστερα από αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή σύμφωνα με το άρθρο 41, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα επαγγελματικά προσόντα των άρθρων 30 και 32, αν πρόκειται για προπονητή ποδοσφαίρου, και τα οποία δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή συγκεκριμένου επιπέδου

(β) το εθνικό μητρώο εκπαιδευτών (υπο-μητρώο εκπαιδευτών), στο οποίο εγγράφονται, ύστερα από αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή σύμφωνα με το άρθρο 41, τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 38 και δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτή συγκεκριμένης ειδικότητας.

Επαγγελματικά προσόντα προπονητών

1. Το επάγγελμα του προπονητή είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο και για την άσκησή του απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του παρόντος και να εγγραφεί στο υπο-μητρώο προπονητών της παρ. 1 του άρθρου 29.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 32, οι προπονητές, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους προσόντα, διακρίνονται σε προπονητές Α΄, Β΄ και Γ΄ επιπέδου και απολαμβάνουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

3. Το επάγγελμα του προπονητή Α΄ επιπέδου συγκεκριμένου αθλήματος μπορεί να ασκήσει, ύστερα από αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 41 και εγγραφή στο υπο-μητρώο προπονητών του άρθρου 29, όποιος κατέχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

(α) πτυχίο Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ημεδαπού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι), με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

(β) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αναγνωρισμένο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο με τα υπό στοιχ. α΄ πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή άλλο τίτλο τριτοβάθμιας ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78)συνοδευόμενο από απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.),

(γ) απόφαση του Σ.Α.Ε.Π ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προπονητή Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010,

(δ) δίπλωμα Σχολής Προπονητών Α΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(ε) επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών ως προπονητής Β΄ επιπέδου και επιτυχή παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος προπονητικής Α΄ επιπέδου Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) που υλοποιείται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε συνεργασία, αν κρίνεται σκόπιμο, με άλλες Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι ή και με την αντίστοιχη εθνική αθλητική ομοσπονδία.

Επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών

Άρθρο 31 – Επαγγελματικά δικαιώματα προπονητών

1. Ο προπονητής Α΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής : (α) σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Β΄ επιπέδου,(β) σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών και σε διεθνείς διοργανώσεις, (β) σε Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της ανώτατης εθνικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος και σε διεθνείς διοργανώσεις και (γ) στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία.

2. Ο προπονητής Β΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του ως προπονητής : (α) σε όλους τους φορείς στους οποίους δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες ο προπονητής Γ΄ επιπέδου, (β) σε αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και σε (γ) Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εγχώρια αθλητική διοργάνωση, εκτός από τα πρωταθλήματα της ανώτατης επαγγελματικής κατηγορίας του οικείου αθλήματος.

3. Ο προπονητής Γ΄ επιπέδου έχει δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του (α) σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, (β) σε γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων, (γ) στις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά τμήματα ή τμήματα υποδομής των αθλητικών σωματείων και (δ) στις ακαδημίες των Α.Α.Ε.

Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 3/12/2018, μπορείτε να συμμετέχετε στο opengov.gr

ΠΗΓΗlawspot.gr