Την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης ισολογισµού φιλανθρωπικών σωµατείων σε ΦΕΚ ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

617

Kατάργηση του διοικητικού και οικονοµικού βάρους

 

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτηµα φιλανθρωπικών σωµατείων για την κατάργηση της υποχρέωσης του διοικητικού και οικονοµικού βάρους της δηµοσίευσης ισολογισµού τους σε ΦΕΚ.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των αρµόδιων ∆ήµων, που εποπτεύουν τα φιλανθρωπικά σωµατεία, προκειµένου να θεωρήσουν τα δελτία αποδείξεων είσπραξης αυτών, απαιτούν να έχει προηγηθεί η δηµοσίευση του ισολογισµού σωµατείων σε ΦΕΚ, πράξη που επιβαρύνεται µε κόστος.

Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα (1111/1972, άρθρ. 10, παρ. 2 και άρθρ. 9, παρ. 1), που ρυθµίζει το θέµα, προβλέπει ότι ο ισολογισµός του φιλανθρωπικού σωµατείου του οποίου το ύψος του ενεργητικού και παθητικού, υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατοµµυρίου δραχµών, δηµοσιεύεται υποχρεωτικώς δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και ότι η είσπραξη παντός εσόδου ενεργείται βάσει διπλοτύπου είσπραξης εκ των προτέρων θεωρηµένου.

Ο Συνήγορος επεσήµανε ότι η εν λόγω υποχρέωση έχει καταργηθεί για τις επιχειρήσεις από το έτος 2015 (Ν. 4250/2014, άρθρ. 2, παρ. 1 και 3), για τις οποίες η δηµοσίευση ισολογισµού πραγµατοποιείται ατελώς, καθώς στην Αιτιολογική Έκθεση του νόµου τονίζεται ότι η στρατηγική επιλογή είναι η µείωση των διοικητικών βαρών, να αποτελεί πάγια πρακτική στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι το τέλος δηµοσίευσης ισολογισµού κατ’ έτος, αποτελεί υπέρµετρη δαπάνη, για την υλοποίηση των σκοπών ενός σωµατείου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει σε δυσµενέστερη θέση, τους εν λόγω οργανισµούς ως εκ του σκοπού τους, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις και γι’ αυτό πρότεινε στην αρµόδια Υπουργό Εργασίας την ατελή δηµοσίευση, ήδη από τις 30.01.2018.

Ο Συνήγορος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι απαιτείται η ως άνω τροποποίηση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου η οποία θα ρυθµίσει το ζήτηµα και ζητά από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας την άµεση παρέµβασή του.

Έγγραφο ΣτΠ προς Υπουργείο Εσωτερικών

Έγγραφο ΣτΠ προς Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΗΓΗlawspot.gr