Εκχώρηση σε δικηγόρο μέρους δίκαιης ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, με απόφαση του ΕΔΔΑ, έναντι δικηγορικής αμοιβήςΕκχώρηση σε δικηγόρο μέρους δίκαιης ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, με απόφαση του ΕΔΔΑ, έναντι δικηγορικής αμοιβής

542

Η εκχωρηθείσα απαίτηση σε δικηγόρο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις οφειλές του προς το Δημόσιο

 

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την εκχώρηση σε δικηγόρο μέρους επιδικασθείσας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίκαιης ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, έναντι δικηγορικής αμοιβής.

Ειδικότερα, το ερώτημα του Υπουργείο Οικονομικών αφορούσε στο:

1) αν η εκχωρηθείσα από τον δικαιούχο σε δικηγόρο απαίτηση μέρους του ποσού δίκαιης ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, που επιδικάστηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου(ΕΔΔΑ), για την κάλυψη της αμοιβής του (δικηγόρου), είναι ακατάσχετη και ανεπίδεκτη αυτεπάγγελτου συμψηφισμού και

2) η μη γνωστοποίηση του εκχωρητηρίου εγγράφου στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κωλύει την καταβολή της εκχωρηθείσας στο δικηγόρο απαίτησης.

Επί του ζητήματος αυτού, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α) γνωμοδότησε ότι:

1) Η εκχωρηθείσα από δικαιούχο σε δικηγόρο απαίτηση μέρους επιδικασθείσας, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίκαιης ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, έναντι δικηγορικής αμοιβής, δύναται να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης και αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με τις οφειλές του δικηγόρου προς το Δημόσιο (ομόφ.).

2) Η μη γνωστοποίηση του εκχωρητηρίου εγγράφου στην αρμόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δ.Ο.Υ., κωλύει την καταβολή της εκχωρηθείσας στο δικηγόρο απαίτησης (πλειοψ.).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 213/2018