Έρχεται ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436

409
επιχειρησεις

Καταργούνται οι διατάξεις του Νόμου 4072/2012 για τα εμπορικά σήματα – Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Lawspot.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων».

Σημεία συστατικά του σήματος και αναπαράστασή του

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, διαφημιστικά συνθήματα (slogans), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο όπως απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 2.

Το σήμα πρέπει να αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Αλλαγές στα τέλη

Μεταξύ των εκτενών τροποποιήσεων της νομοθεσίας περί σημάτων, προβλέπονται αλλαγές και στα τέλη.

Ειδικότερα, τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως ακολούθως:

α. Κατάθεση σήµατος 150€

β. Κατάθεση σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 120€

γ. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €

δ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση 150€

ε. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €

στ. Παράταση προστασίας σήµατος 130€

ζ. Παράταση προστασίας σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 100€

η. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 €

θ. Μεταβίβαση σήµατος 90€

ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90€

Η ισχύς του νόμου θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 30 για την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων η ισχύς του οποίου αρχίζει ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου θα καταγηθούν οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 183 του ν. 4072/2012, των άρθρων 14 έως 33 του ν. 4155/2013, πλην του άρθρου 145 του ν.4072/2012 και του άρθρου 23 του ν. 4155/2013, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 30, οπότε και καταργούνται αυτοδικαίως.

Δείτε αναλυτικά στο σχέδιο νόμου και τον πίνακα αντιστοίχισης άρθρων.

Στη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 25/1/2019, μπορείτε να συμμετέχετε στο opengov.gr.

ΠΗΓΗlawspot.gr