Συμβόλαια πώλησης ακινήτων από αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.)

157

Εγκύκλιος Συντονιστικής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 2/2019

Με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 3 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/24-12-2018 τευχ. Α’). προστίθεται στην παράγραφο Β’ του άρθρ. 20 του Ν. 4521/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης – ΦΕΚ 80 Α) περίπτωση 7Α ως εξής:

«Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης 1 της παρούσας».

Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου από πολίτη τρίτης χώρας (εκτός Ε.Ε.), θα πρέπει να μνημονεύεται η αναφερόμενη στην ανωτέρω διάταξη βεβαίωση.

Αναμένεται εντός των ημερών να δοθούν οδηγίες και υποδείγματα της βεβαίωσης αυτής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο


Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!