Και από δικηγόρους η θεώρηση συμβάσεων για συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών (Σχέδιο νόμου)

377

Δυνητική υπαγωγή δαιφορών σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης (Διαιτησία και Διαμεσολάβηση)

Στη Βουλή βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις εταιρικού δικαίου.

Όπως επισημαίνει ο Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Φώτης Κωτσής, ο οποίος εκπροσώπησε το Δικηγορικό Σώμα στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ιδιαίτερο ενδιαφέρο παρουσιάζουν:

α) οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα σχέδια σχεδίων, συμβάσεων και συμφωνιών μπορούν να θεωρηθούν όχι μόνο από Συμβολαιογράφο ή κατά νόμο δημόσιο υπάλληλο (άρθρο 446 ΚΠολΔ) αλλά και από δικηγόρο,

β) η διάταξη περί δυνητικής υπαγωγής σε εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, δηλαδή Διαιτησία και Διαμεσολάβηση. Να σημειωθεί ότι διάταξη για διαιτητική ρήτρα και δυνατότητα διαμεσολάβησης υπάρχει και στο νέο νόμο για τις Ανώνυμες Εταρείες).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι:

Επίλυση διαφορών

1. Για την εκδίκαση των υποθέσεων που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος αποκλειστικά αρµόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. Αν στον µετασχηµατισµό µετέχουν περισσότερες εταιρείες, τοπικά αρµόδιο είναι το δικαστήριο της έδρας οποιασδήποτε από αυτές.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 µπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία ή διαµεσολάβηση.

Όσον αφορά στη δυνατότητα θεώρησης και από δικηγόρο, αυτή αφορά σε σχέδιο, κείμενο σύμβασης ή στις άλλες συμφωνίες που αναφέρονται στα άρθρα 9 παρ. 5, 10 παρ. 7, 11 παρ. 2,15 παρ. 1, 61 παρ. 5, 63 παρ. 3, 67 παρ. 1, 106 παρ. 4, 130 παρ. 2 και, 136 παρ. 3.

Ενδεικτικά:

Άρθρο 15

Σύµβαση συγχώνευσης – Τύπος

1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταίρους όλων των εταιρειών που µετέχουν σ’ αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 14, καταρτίζεται από τους εκπροσώπους των οικείων εταιρειών σύµβαση συγχώνευσης, η οποία υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, θεωρηµένου από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 ΚΠολΔ ή από δικηγόρο.

Άρθρο 67

Σύµβαση διάσπασης – Τύπος

1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της διάσπασης από τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταίρους των εταιρειών που µετέχουν σε αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 65, καταρτίζεται από τους εκπροσώπους των οικείων εταιρειών σύµβαση διάσπασης, η οποία υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, θεωρηµένου από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.