Ερχεται το «Σήμα Ισότητας» στις επιχειρήσεις – Ποιες το διεκδικούν

178

Το «σήμα ισότητας» θα λαμβάνουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες και τους εργαζομένους.

Το «σήμα ισότητας» είναι η επιβράβευση που σκέφτηκε το υπουργείο Εσωτερικών για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δράσεις οι οποίες προωθούν την ουσιαστική ισότητα, παρέχοντάς τους με τον τρόπο αυτό ένα περαιτέρω κίνητρο να μεριμνούν για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Το «σήμα ισότητας» θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που παρέχουν ενδεικτικά:

1. Ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία
2. Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση
3. Ισότητα στην επαγγελματική εξέλιξη
4. Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της μητρότητας
5. Εφαρμογή σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόμων μέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
6. Διαφήμιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο που συμβάλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και αποθαρρύνει την βία κατά των γυναικών και τον σεξισμό.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα απονεμηθεί το «Σήμα Ισότητας» από τη ΓΠΦ θα αποστέλλουν υποχρεωτικά, μία φορά κατ’ έτος, σε αυτή απολογιστική έκθεση δράσεων σχετικών με την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΠΦ θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις πολιτικές της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι των εργαζομένων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήμα Ισότητας. Η ΓΠΦ θα δημοσιοποιεί κάθε έτος τον κατάλογο των επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι του Σήματος και θα τους αναρτά τον κατάλογο στον ιστότοπό της.