Η κρυμμένη διάβρωση των ισολογισμών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αποτελεί χρηματοπιστωτική απειλή

131

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με την υπόσχεση της ειρήνης, της οικονομικής ευημερίας και -από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά- της δημοσιονομικής ευθύνης. Η απουσία σε διάφορα κράτη-μέλη μιας κουλτούρας που να προάγει την υπεύθυνη δημόσια χρηματοπιστωτική διαχείριση ωστόσο, έχει οδηγήσει σε υπερβολικό δημόσιο χρέος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την οικονομία σήμερα και επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το paper υποστηρίζει ότι η εισαγωγή συστημάτων σύγχρονης Δημόσιας Χρηματοπιστωτικής Διαχείρισης (PFM) -τα οποία όχι μόνο λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο χρέος αλλά επίσης και τις μη χρεωστικές υποχρεώσεις και τα μη χρηματοπιστωτικά assets- μπορούν να συμβάλλουν στον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική.

Τα εργαλεία αυτά υπάρχουν και μπορούν να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την σταθερότητα και ανάπτυξη των κρατών-μελών και της ΕΕ στο σύνολό της. Η αλλαγή της κουλτούρας της δημόσιας διαχείρισης και η μεταρρύθμιση των δημοσίων accounts ώστε να αποτυπώνουν την οικονομική πραγματικότητα, είναι ουσιαστικά βήματα τα οποία πρέπει να κάνει η Ευρώπη προτού να μπορέσει να αποκομίσει τα πλήρη οφέλη, και ως εκ τούτου να δημιουργήσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο και να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες στους Ευρωπαίους πολίτες.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!