Ποια είναι τα βήματα για τη διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας με τον νέο νόμο

821

Τη διαδικασία πολιτογράφησης ορίζει βήμα-βήμα το νομοσχέδιο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» του υπουργείου Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 34 (Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) στο μέρος «Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας» του νομοσχεδίου, η διαδικασία πολιτογράφησης περιγράφεται βήμα-βήμα ως εξής:

1.Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων. Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση.

2.Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

3.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παράλληλα, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί να διαμένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε εξέταση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.

4.Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

5.Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκιμασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α.

6.Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιον της για εξέταση. Στη συνέχεια, η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της, ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ.

7.Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ίδιος παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για εξέταση και διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παραπέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες για το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί με την ιδιότητα του ομογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για πρώτη φορά εισάγεται η υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας με δεδομένο ότι με το νέο εισαγόμενο τρόπο της ειδικής δοκιμασίας, η άσκηση προσφυγής αποκτά εξαιρετικό χαρακτήρα.

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση:

1.Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, μετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεν διαμένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

2.Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά η διαδικασία αναστέλλεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, όταν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες, (β) εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα. Η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα.

3.Με αίτηση του ενδιαφερομένου, η διαδικασία που ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της απουσίας του».

ΠΗΓΗdikaiologitika.gr