Στο ν/σ του ΥΠ.ΕΣ η προστασία των ΑΜΕΑ από βαριές εργασίες (έγγραφα)

501

Μετά τις παρεμβάσεις και κυρίως μετά τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν, η κυβέρνηση νομοθετεί για την προστασία των ΑΜΕΑ από θέσεις επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Το άρθρο 84 του σ/ν  που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,

στην παράγραφος γ’ του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (Α’224)

γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Προστίθεται το εδάφιο :

Ωστόσο όμως παρά του ότι εξαιρεί τα ΑΜΕΑ από συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού προσλήψεων  ΑΜΕΑ σε άλλες ειδικότητες όπου θα μπορούσαν να εργαστούν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια τους.

Επίσης στο σ/ν που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών στην βουλή στο άρθρο 82 προβλέπεται η εξαίρεση της αναστολής προσλήψεων λόγω εκλογών για:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ19