Στο ν/σ του ΥΠ.ΕΣ η προστασία των ΑΜΕΑ από βαριές εργασίες (έγγραφα)

204

Μετά τις παρεμβάσεις και κυρίως μετά τα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν, η κυβέρνηση νομοθετεί για την προστασία των ΑΜΕΑ από θέσεις επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Το άρθρο 84 του σ/ν  που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»,

στην παράγραφος γ’ του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (Α’224)

γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Προστίθεται το εδάφιο :

Ωστόσο όμως παρά του ότι εξαιρεί τα ΑΜΕΑ από συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού προσλήψεων  ΑΜΕΑ σε άλλες ειδικότητες όπου θα μπορούσαν να εργαστούν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια τους.

Επίσης στο σ/ν που έχει καταθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών στην βουλή στο άρθρο 82 προβλέπεται η εξαίρεση της αναστολής προσλήψεων λόγω εκλογών για:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ19

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!