Διαφορές μεταξύ δήλωσης ακινήτου στο κτηματολόγιο με το έντυπο Ε9

2827

θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση

κάποιος έχει δηλώσει στο Ε9 π.χ. ένα ακίνητο-σπίτι 60 τμ
στο κτηματολόγιο το δήλωσε το ίδιο σπίτι 100 τμ 

θα πρέπει να κάνει διορθώσεις στο Ε9 και αν ναι για ποιες χρονιές

και 
αν κάποιος θέλει να διαγράψει κάποιο αγροτεμάχιο από το Ε9 , μπορεί ????

ευχαριστώ εκ των προτέρων

1ο  ερώτημα 

1.1 Στο άρθρο 23 του Ν.3427/2005 (για το έντυπο Ε9) και στο άρθρο 1 παρ. 5  του Ν.4223/2013  (για τον ΕΝΦΙΑ) ορίζονται αντίστοιχα τα εξής :

• Ν.3427/2005 : «Για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου»

• Ν.4223/2013 : «Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.»

1.2 Η κατά τα παραπάνω απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης των ακινήτων ζητήθηκε κατ’ ελάχιστον από την 1/1/2014 (το χρόνο έναρξης ισχύος του ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

2ο  ερώτημα 

2.1 Στο άρθρο 23 του Ν.3427/2005 (για το έντυπο Ε9) και στο άρθρο 1 παρ. 2  του Ν.4223/2013  (για τον ΕΝΦΙΑ) ορίζονται αντίστοιχα τα εξής :

• Ν.3427/2005 : «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. […] Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από: […]»

• Ν.4223/2013 : «Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.»

2.2 Στο άρθρο 2 του Ν.4223/2013 ορίζεται ο υπόχρεος (υποκείμενο) σε ΕΝ.Φ.Ι.Α..

2.3 Στο ερώτημα για την διαγραφή ακινήτου από το έντυπο Ε9 θα πρέπει να συντρέχει κάποιος λόγος (πώληση, δωρεά κ.λπ.). Για την περίπτωση της εκ παραδρομής αναγραφής αγροτεμαχίου, για την τυχόν διαγραφή του δεν είναι γνωστή κάποια διοικητική οδηγία. Το πραγματικό  όμως αποδεικνύεται.