Ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί ασφαλιστικής αποζημίωσης και αξίας πώλησης μετοχών – Έννοια εισοδήματος (ΔΠΑ 12353/2018)

57

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του α. 29 του ν. 3986/2011 επί: α) ασφαλιστικής αποζημίωσης και β) αξίας πώλησης μετοχών

ΔΠΑ 12353/2018, 3ο Τμήμα 

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης του α. 29 του ν. 3986/2011 επί: α) ασφαλιστικής αποζημίωσης και β) αξίας πώλησης μετοχών – Έννοια εισοδήματος

Η διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 αναφέρεται αποκλειστικώς σε «εισόδημα» κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως τέτοιο δε, σύμφωνα με πάγια νομολογία, νοείται και φορολογείται η πρόσοδος που παράγεται περιοδικά, από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, και αποτελεί το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή τον καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, όχι και κάθε άλλη, μη έχουσα τα παραπάνω γνωρίσματα, προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός κι αν με ειδική διάταξη νόμου θεωρείται εισόδημα, για την υπαγωγή του στο φόρο.

Συνεπώς, δεν επιβάλλεται νομίμως ειδική εισφορά επί αποζημίωσης σκοπούσας την ανόρθωση ορισμένης ζημίας, καθόσον ως αντικρύζουσα και καλύπτουσα τη ζημία αυτή δεν αποτελεί εισόδημα.

Αντίθετα, βάση υπολογισμού της ως άνω εισφοράς αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, συνεπώς και οι αυτοτελώς φορολογούμενες ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της παρ. 2 του ως άνω άρθρου που προβλέπει τη φορολόγηση ως εισοδήματος της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!