Εκδίκαση έφεσης σε περίοδο αναστολής λόγω εκλογών – Δεν υπάρχει ακυρότητα (ΑΠ ποιν. 1026/2017)

252

Με την υπ’ αριθμ. 1026/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου (Τμήμα ΣΤ Ποινικό) κρίθηκε ότι αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, δεν προβλέφθηκε με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αλλά μόνο προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστηρίων και διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Απόσπασμα της απόφασης

Η κρινόμενη από 21-10-2015 αίτηση του Ε. Κ. του Χ. για αναίρεση της καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών καθώς και οι από 22-4-2016 πρόσθετοι λόγοι, που κατατέθηκαν με χωριστό δικόγραφο στις 22-4-2016, έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα και πρέπει να συνεκδικαστούν ως συναφείς. Σημειωτέον ότι η προκείμενη δικογραφία κατά το μέρος που αφορά την με την ως άνω απόφαση καταδίκη του αναιρεσείοντα για την πράξη της παράβασης του άρθρου 17 ν. 1337/83 αποσύρθηκε και τέθηκε στο αρχείο σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4411/2016. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής δεν εισάγονται ως προς την πράξη αυτή.

Με τον πρώτο λόγο αναίρεσης και τον πρώτο πρόσθετο λόγο ο αναιρεσείων πλήττει την προσβαλλομένη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και έλλειψη ακροάσεως επειδή το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, προέβη, κατά τη δικάσιμο της 24-9-2015 στην εκδίκαση της εφέσεως του κατά της υπ’ αριθμ. 7754/15 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών καίτοι με την υπ’ αριθμ. 64655/2-9-15 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαν ανασταλεί από 16-9-15 έως και 25-9-15 οι εργασίες όλων των δικαστηρίων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20-9-15, ενώ η υπόθεσή του δεν ενέπιπτε στις προβλεπόμενες από την ως άνω απόφαση εξαιρέσεις.

Οι λόγοι αυτοί είναι αβάσιμοι και πρέπει ν’ απορριφθούν καθόσον, όπως προκύπτει από την, παραδεκτή για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλομένης, ο εδώ κατηγορούμενος – αναιρεσείων δεν προέβαλε για τον ως άνω λόγο αντιρρήσεις κατά της προόδου της δίκης, παρά μόνο ο συγκατηγορούμενός του Χ. Κ. ως προς τον οποίο η υπόθεση αποσύρθηκε και τέθηκε στο αρχείο κατ’ άρθρο 9 του ν. 4411/2016.

Και τούτο πέραν του γεγονότος ότι η ως άνω αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, δεν προβλέφθηκε με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αλλά μόνο προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικαστηρίων και διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, εφόσον δε ο αναιρεσείων παρέστη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως του με συνήγορο της επιλογής του, ουδεμία βλάβη των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων υπέστη εκ του ως άνω λόγου.

ΔΕίτε αναλυτικά την απόφαση στο dikastis.blogspot.com