Παράνομος αποκλεισμός από τη χρηματικό βοήθημα πρόνοιας (τυφλότητας) λόγω ένταξης στην κατηγορία των συνταξιούχων βοηθηματούχων

506

Παραγραφή κατά ΟΤΑ – ΔΠΑ 2872/2019

ΔΠΑ 2872/2019, 2ο Τμήμα

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του ότι το επίδομα παρα – τετραπληγίας αποτελεί ιδιόμορφη κοινωνική παροχή, η οποία δεν προσδίδει στους δικαιούχους αυτής την ιδιότητα του συνταξιούχου υπό την έννοια των σχετικών διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν το χορηγητέο για διάφορες κατηγορίες τυφλών ατόμων ποσό προνοιακών επιδομάτων, έκρινε ότι μη νομίμως, με την απόφαση της Διευθύντριας του Τμήματος Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της (πρώην) Νομαρχίας Αθηνών, η υπό δικαστική συμπαράσταση αδελφή της ενάγουσας εντάχθηκε στην κατηγορία των συνταξιούχων τυφλών και μειώθηκε η καταβαλλόμενη σε αυτήν ένδικη παροχή, ως λαμβάνουσα παραλλήλως το προβλεπόμενο από το ν. 1140/1981 εξωιδρυματικό επίδομα, υπό την ιδιότητα της εμμέσως ασφαλισμένης του Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε..

Επομένως, αυτή έπρεπε να ενταχθεί στην κατηγορία των μη συνταξιούχων προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης Α.Μ.Ε.Α. και να λάβει, στα πλαίσια αυτών, το οριζόμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Η υποβολή αίτησης προς τον εναγόμενο Δήμο διέκοψε τη διετή, εν προκειμένω, παραγραφή, η οποία είχε ξεκινήσει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη της ένδικης αξίωσης.

Διαβάστε 

ΠΗΓΗlawspot.gr