Προσωπικά δεδομένα: Νόμιμη η μη διαγραφή μέλους από αρχείο μελών Συλλόγου

112

ΑΠΔΠΧ: Το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία του Συλλόγου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχείων, πράξεων και αρχαιρεσιών του Συλλόγου

Νόμιμη έκρινε τη μη διαγραφή μέλους από αρχείο μελών Πολιτιστικού Συλλόγου η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελία μέλους Συλλόγου περί μη διαγραφής του ως μέλους, παρά την υποβολή δύο σχετικών αιτήσεων.

Η Αρχή έκρινε ότι ο Σύλλογος νομίμως δεν διέγραψε τον καταγγέλλοντα από το αρχείο των μελών του, καθόσον βάσει του καταστατικού απαιτείτο ενυπόγραφη αίτηση παραίτησης του μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Όσον αφορά το αίτημα του καταγγέλλοντος για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του από όλα τα αρχεία του Συλλόγου, η Αρχή έκρινε ότι αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, διότι τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχείων, πράξεων και αρχαιρεσιών του Συλλόγου και της συνέχειας της διοίκησης.

Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι το αίτημά του για την επιστροφή των πρωτότυπων αιτήσεων εγγραφής του στον Σύλλογο, καθώς και κάθε πρωτότυπου εγγράφου που αναφέρει τα προσωπικά του δεδομένα και το οποίο φέρει την υπογραφή τους, επίσης δεν μπορεί να γίνει δεκτό, διότι από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι η εγγραφή του στο σωματείο έγινε με δική του πρωτοβουλία και δεν ήταν μονομερής και αυθαίρετη ενέργεια της διοίκησης αυτού.

Ως εκ τούτου, η Αρχή απέρριψε την καταγγελία ως κατ’ ουσίαν αβάσιµη.

Δείτε την απόφαση 6/2019 στο dpa.gr

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!