Άρειος Πάγος: Πότε επιτρέπεται αποποίηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου

294

Δεν επιτρέπεται αποποίηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου – Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού

Με έγγραφό της η αρμοδία αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της αποποίησης διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια του υττ’ αρ. πρωτ. 5158/2-5-2019 εγγράφου μας και επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δικαστικοί αντιπρόσωποι να εμφανίζονται στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών και να αποποιούνται τον διορισμό τους, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Δεν επιτρέπεται άρνηση παραλαβής του διοριστήριου εγγράφου από τον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής. Εξαιρούνται μόνο οι ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα ενλόγω ανεπίδοτα διοριστήρια θα πρέπει να επιστραφούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέχρι την Τρίτη 14-5-2019:

1. Δικηγόροι που είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές καθώς καιαυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοικαι αντιπρόσωποι συνδυασμών και υποψηφίων ή πληρεξούσιοι κομμάτων ή υποψηφίων και αναπληρωτές αντιπροσώπων Δημοτικών καιΠεριφερειακών εκλογών δεν διορίζονται Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (Άρθρο 41 του Π.Δ. 26/2012 σε συνδυασμό με Ν. 4255/2014, άρθρο 17 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4239/2014).

2. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 Π.Δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 Ν. 4604/2019.

3. Πολύ σοβαροί λόγοι προβλημάτων υγείας, που προκύπτουν από σχετικά έγγραφα και τα οποία θα τίθενται στην κρίση του οικείου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, πριν την παραλαβή του διοριστηρίου, για το αν θα γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση που γίνονται δεκτά, ο ως άνω Εισαγγελέας καλείται να επιστρέψει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το διοριστήριο, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επίσης, για τους Δικηγόρους, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, θα εξετάζεται, κατά περίπτωση, από τον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών η πραγματική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους ως και η δυνατότητα της παραλαβής ή όχι των διοριστηρίων, με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, οι οποίοι είναι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, εγγεγραμμένοι σε Σύλλογο περιοχής διαφορετικής του τόπου της διαμονής τους, παρακαλούμε να διευκολύνετε ώστε τα διοριστήρια τους να παραλαμβάνονται από τους έχοντες εξουσιοδότηση για τούτο.

Δείτε την εγκύκλιο.