Αλλάζουν οι όροι εκμίσθωσης οχήματος με οδηγό ενόψει καλοκαιρίου (Υπουργική Απόφαση)

531

Εεκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό: Αλλαγές στην ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης και τα προσόντα των οδηγών

Lawspot.gr

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού τροποποιήθηκε η σχετική Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (15732/13.11.2012 – ΦΕΚ Β’  3053).

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.

2. Το εδάφια β’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.

Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο, τηρούμενης της υποχρέωσης του άρθρου 20 του ν. 4530/2018».

4. Προστίθενται στην παρ. 3 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης εδάφια δ’, ε’ και στ’, ως εξής:

«δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.

ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.

στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΗΓΗlawspot.gr