Πρόστιµο σε ξενοδοχείο λόγω άρνησης να προσλάβει εργαζόµενο µε αναπηρία-χρόνια πάθηση (ΣτΠ)

341

Η υπηρεσία του ΣΕΠΕ επέβαλε πρόστιµο στην εταιρεία, ενώ υπέβαλε και σχετική µηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία

Εργαζόµενος προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), υποστηρίζοντας ότι, ξενοδοχειακή επιχείρηση αρνήθηκε να τον προσλάβει σε θέση υπαλλήλου υποδοχής, λόγω του χαµηλού του αναστήµατος, το οποίο οφείλεται σε αναπηρία – χρόνια πάθηση (αχονδροπλασία).

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην επιχείρηση, ζητώντας γραπτές εξηγήσεις για την υπόθεση.

Η επιχείρηση αρνήθηκε ότι υπήρξε διάκριση σε βάρος του εργαζόµενου και υποστήριξε ότι, δεν προέβη στην πρόσληψή του επειδή, κατά την άφιξή του για εργασία, διαπιστώθηκε ότι, δεν είχε εργασιακή εµπειρία, σπουδές και γνώσεις συναφείς µε τη συγκεκριµένη θέση.

Κατά την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε λάβει βιογραφικό σηµείωµα του εργαζόµενου και γνωρίζοντας τα προσόντα του, τον κάλεσε για πρόσληψη. Επίσης, σύµφωνα µε ένορκη βεβαίωση τρίτου προσώπου, ο διευθυντής της ξενοδοχείου ανέφερε ότι αρνήθηκε την πρόσληψη του εργαζόµενου λόγω του χαµηλού του αναστήµατος.

Βάσει των στοιχείων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη συµπέρανε ότι, η επιχείρηση παραβίασε το ν. 4443/2016, που απαγορεύει κάθε µορφή διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, και εισηγήθηκε στην αρµόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.

Η υπηρεσία του ΣΕΠΕ επέβαλε πρόστιµο στην εταιρεία για παραβίαση του ν. 4443/2016, ενώ υπέβαλε και σχετική µηνυτήρια αναφορά στην οικεία Εισαγγελία. 

ΠΗΓΗlawspot.gr