Απόφαση σφράγισης καταστήματος μετά από βεβαίωση τριών παραβάσεων εντός ενός έτους (ΔΠΑ 7061/2019, 18ο Τμήμα)

307

Η αποχώρηση αρχικής ομορρύθμου εταίρου και η αλλαγή επωνυμίας μετά τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης δεν επιφέρουν την κατάλυση του νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το κατάστημα

Απόφαση σφράγισης καταστήματος μετά από βεβαίωση τριών παραβάσεων εντός ενός έτους. Η αποχώρηση της αρχικής ομορρύθμου εταίρου και η αλλαγή της επωνυμίας της προσφεύγουσας ετερόρρυθμης εταιρείας που λαμβάνουν χώρα μετά τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης δεν επιφέρουν την κατάλυση του νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το ένδικο κατάστημα και ίδρυση νέου, αλλά μεταβάλλουν απλώς τη σύνθεση της υφιστάμενης εταιρείας.

ΔΠΑ 7061/2019, 18ο Τμήμα

Απόφαση σφράγισης καταστήματος μετά από βεβαίωση τριών παραβάσεων εντός ενός έτους.

Μετά τη βεβαίωση της πρώτης και πριν τη βεβαίωση της δεύτερης παράβασης τροποποιήθηκε το καταστατικό της ετερόρρυθμης εταιρείας, καθώς αφενός μεν η αρχική ομόρρυθμη εταίρος μεταβίβασε το 47% της εταιρικής της μερίδας σε μία από τις εταίρους, καθιστώντας την μοναδική ομόρρυθμη εταίρο, διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο αυτής, αφετέρου δε τροποποιήθηκε η επωνυμία της προσφεύγουσας.

Ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η πρώτη παράβαση, που έλαβε χώρα πριν την τροποποίηση του καταστατικού, έπρεπε να καταλογισθεί στο νομικό πρόσωπο που διαχειριζόταν και εκμεταλλευόταν τότε την επιχείρηση.

Η αποχώρηση της αρχικής ομορρύθμου εταίρου και η αλλαγή της επωνυμίας της προσφεύγουσας εταιρείας δεν επιφέρουν την κατάλυση του νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται το ένδικο κατάστημα και ίδρυση νέου, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η προσφεύγουσα, αλλά μεταβάλλουν απλώς τη σύνθεση της υφιστάμενης εταιρείας.

Συνεπώς, νομίμως καταλογίστηκαν οι ένδικες παραβάσεις στην προσφεύγουσα εταιρεία.

ΠΗΓΗlawspot.gr