Δικαστικοί λειτουργοί και μέλη ΝΣΚ: Φορολογική μεταχείριση ποσών που έλαβαν δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014

63

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 1090627/24-6-2019 της ΑΑΔΕ και προκειμένου τα χρηματικά ποσά που έλαβαν δικαστικοί λειτουργοί και μέλη του Ν.Σ.Κ. δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής του Ν.Σ.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 1.8.2012 έως και τις 30.6.2014 να φορολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, απαιτείται να εκδοθεί και να χορηγηθεί χειρόγραφα από τους υπόχρεους νέα βεβαίωση αποδοχών στους δικαιούχους, σε αντικατάσταση της προαναφερόμενης η οποία θα αναγράφει την παρατήρηση ότι εκδίδεται προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 52 του ν.4607/2019. Η νέα αυτή βεβαίωση αποδοχών θα εμφανίζει στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ), την ίδια ως άνω ανάλυση του συνόλου των αναδρομικών στα ίδια έτη (οικ. 2013, οικ. 2014, φορολογικό 2014). Βάσει της νέας βεβαίωσης αποδοχών θα υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις στις Δ.Ο.Υ. από τους δικαιούχους για τα έτη αυτά, όπου θα δηλωθούν μόνο οι κωδικοί 657-658 του εντύπου Ε1 των ετών αυτών. Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα έτη αυτά, η διαφορά μεταξύ του καθαρού ποσού των αναδρομικών και του φόρου που παρακρατήθηκε όπως αυτά είχαν δηλωθεί στις αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις που είχαν υποβληθεί για τα έτη αυτά, ενώ τα αντίστοιχα ποσά εισοδήματος καθώς και ο φόρος (αναλογών και παρακρατηθείς) που είχαν δηλωθεί στις αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις, θα διαγραφούν με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν εκ νέου.

Όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1083/2018 εγκύκλιο, οι νέες αυτές συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του έτους που εκδίδεται από τους υπόχρεους η νέα βεβαίωση αποδοχών. 

Τέλος, για τα εν λόγω χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018, θα πρέπει οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο, αποστέλλοντας τα ποσά αυτά με τον κωδικό 48 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (σχετ. Α.1187/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ), αντί του προηγουμένου κωδικού 20 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Δείτε την εγκύκλιο 1090627 ΕΞ 24-06-2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!