ΕΤΕΑΕΠ: Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς

114

Αναφορικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς και την αναλογική εφαρμογή στο Ταμείο σας των σχετικών διατάξεων των άρθρων 36 και 17 του ν. 4387/2016, με την εγκύκλιο Φ21250/54240/Δ16.1323/19-6-2019 γίνονται γνωστά τα εξής:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4445/2016, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή, από 13.5.2016, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) των άρθρων 17 και 36 του ίδιου νόμου για την παράλληλη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που εμπίπτουν στα άρθρα αυτά, δόθηκαν με την Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12.9.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ρητά ότι «ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016».

Οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 96 παρ.1 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 16 του ν. 4488/2017, και τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης των προσώπων που εμπίπτουν σ’ αυτό (ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2013 που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά) έχουν δοθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 και Φ80020/οικ.49618/ Δ15.831/20.11.2017 εγκυκλίους. Ειδικά στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙ, σελ. 2 της τελευταίας εγκυκλίου μας γίνεται ρητά αναφορά στην προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών ή παράλληλης ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι, με την Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου δόθηκαν νεότερες οδηγίες για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών, προκειμένου να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για όσους έχουν καταβάλλει αυξημένες εισφορές.

Εν κατακλείδι, η προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016 αφορά όλους τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά, εφόσον ασφαλίζονταν παράλληλα σε περισσότερους τους ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από έναν από αυτούς μέχρι 31.12.2014.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά αντιστοιχεί στο (Β) τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που υπολογίζεται με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Δείτε την εγκύκλιο Φ21250/54240/Δ16.1323/19-06-2019 από το αρχείο του κόμβου

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!