Εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ: Τα πρόστιμα σε περιπτώσεις μη χορήγησης δικαιολογητικών

154

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών όρισε τα πρόστιμα σε περίπτωση μη χορήγησης βεβαίωσης από τους εθνικούς εισαγωγείς.

Λίγες ώρες μόλις πριν την διεξαγωγή των βουλευτικών ο πρώην υπουργός Μεταφορών φρόντισε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ακόμη μία απόφαση που αφορά στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ειδικότερα στις Βεβαιώσεις που θα πρέπει να χορηγούν οι εθνικοί διανομείς εντός 15 ημερών.

Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί κάποια Βεβαίωση η νέα απόφαση ορίζει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ!

Ειδικότερα η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Παρασκευή 5 Ιουλίου αναφέρει ότι:

«Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου, επί της παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους εθνικούς διανομείς, ή τους κατασκευαστικούς οίκους σε Μεταχειρισμένα Οχήματα από άλλες χώρες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 59).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4320/2015 (Α’ 29) και ισχύει.

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

δ) Του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 28).

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 208).

στ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ζ) Της ΔΝΣα/οικ. 22494/ΦΝ459/20-3-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραϊτη».

η) Του άρθρου 3 της οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

θ) Της οικ. 85171/2017 απόφασης Ανάθεσης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου (Β’ 4163).

ι) Της οικ. 31741/1704/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες» (Β’ 2469).

 1. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου, επί της παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους εθνικούς διανομείς ή τους κατασκευαστικούς οίκους σε μεταχειρισμένα οχήματα από άλλες χώρες.
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου, επί της παράβασης της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4530/2018 για την εκπρόθεσμη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης από τους εγχώριους εθνικούς διανομείς ή τους κατασκευαστικούς οίκους σε μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

 1. Για τους σκοπούς της παρούσης απόφασης ισχύουν οι ορισμοί, «Εγχώριος Εθνικός Διανομέας» (εφεξής καλούμενος «Διανομέας»), «Εισαγωγέας», «Κύριος του οχήματος», «Βεβαίωση», «Αιτών», «Όχημα» και «Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης», όπως αυτοί παρατίθενται στο άρθρο 2 της οικ. 31741/1704/2019 υπουργικής απόφασης.
 2. «ΗΣΚαΒεΤΕ»: το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης Βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6β του άρθρου 46 του ν. 4530/2018.

Άρθρο 3          

Καθορισμός παράβασης και ύψους προστίμου

Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένου οχήματος που προέρχεται από άλλη χώρα δεν εκδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον Αιτούντα στο «ΗΣΚαΒεΤΕ», επιβάλλεται στον Φορέα Έκδοσης αυτής πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 4

Διαδικασία επιβολής προστίμου

 1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαδικασία της επιβολής του προστίμου στον Φορέα Έκδοσης της Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης, στην περίπτωση διάπραξης της παράβασης του άρθρου 3 της παρούσης, είναι η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΕΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Για την εύρεση των παραβατών χρησιμοποιείται η λειτουργία έτοιμων τυποποιημένων αναφορών του ΗΣΚαΒεΤΕ. Η αναφορά εξάγεται τριμηνιαίως και περιέχει στοιχεία του Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ) και πίνακα με τα εξής στοιχεία για κάθε αίτηση: κωδικός αίτησης, ημερομηνία αίτησης, αριθμός πλαισίου και μάρκα οχήματος.
 3. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αρμόδια Υπηρεσία συντάσσει εντός ενός (1) μηνός έκθεση βεβαίωσης παράβασης, την οποία αποστέλλει με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην έδρα του Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης. Αν ο Φορέας διαφωνεί επί των αναγραφομένων στην έκθεση υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της έκθεσης να αποστείλει εγγράφως τις απόψεις του με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις, ή αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα, εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου από τον Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

 1. Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του καθ’ ου να τις εξετάσει και αν:

α) αυτές κριθούν βάσιμες, η παράβαση διαγράφεται, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 3 της παρούσης και ενημερώνεται σχετικά ο Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης,

β) αυτές δεν κριθούν βάσιμες και απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου από τον Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας, με ειδική αιτιολογία, με βάση τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

 1. Στην απόφαση επιβολής του προστίμου αναγράφεται ο Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (ΑΛΕ), υπέρ του οποίου αποδίδεται το επιβληθέν πρόστιμο στη ΔΟΥ, το οποίο καλείται να καταβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του καθ’ ου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αυτής. Η απόφαση αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην έδρα του παραβάτη και κοινοποιείται στη ΔΟΥ αυτού.

Άρθρο 5

Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης προστίμου

 1. Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του δημοσίου και εισπράττεται στον κωδικό 1560989001 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» της Αναλυτικής Οικονομικής Ταξινόμησης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3240).
 2. Το πρόστιμο καταβάλλεται είτε με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, είτε μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παράβολου αυτόματης δέσμευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΑ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675), όπως αυτή ισχύει.
 3. Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προστίμου, υποβάλλεται από τον καθ’ ου ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 4 εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.
 4. Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή στην περίπτωση που τα επιβληθέντα πρόστιμα δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4, η αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 4 αποστέλλει εντός δέκα (10) ημερών τα στοιχεία του καθ’ ου (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΔΟΥ) και την απόφαση επιβολής του προστίμου στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Στον χρηματικό κατάλογο επισυνάπτεται και η απόφαση επιβολής του προστίμου.

Άρθρο 6

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 4 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την Απόφαση Σπίρτζη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.