Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου για καταβληθέν πρόστιμο μετά των σχετικών τόκων, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή

64

Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με ακυρωτική απόφαση δικαστηρίου σχετικά με καταβληθέν πρόστιμο μετά των σχετικών τόκων, γεννά αξίωση επιστροφής του, επιδιώξιμη με αγωγή.

ΔΠΑ 13571/2018, 17ο Τμήμα

Σε περίπτωση ακύρωσης πράξης επιβολής προστίμου, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τον υπόχρεο μαζί με τυχόν προσαυξήσεις, το συνολικό καταβληθέν ποσό πρέπει να επιστραφεί στον καταβαλόντα, προστιθεμένου του εκάστοτε προβλεπόμενου νόμιμου τόκου, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό τα πράγματα αποκαθίστανται στην κατάσταση που θα ήταν, εάν δεν είχε εκδοθεί η πράξη που ακυρώθηκε.

Συνεπώς, η επιστροφή του ποσού αυτού (προστίμου, τυχόν προσαυξήσεων και νομίμου τόκου), δύναται να επιδιωχθεί με άσκηση αγωγής αποζημίωσης, κατ’ άρθρα 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ., σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μη προσήκουσας συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την ανωτέρω υποχρέωσή της, που απορρέει ευθέως από την ακυρωτική απόφαση, δεδομένου ότι διατηρείται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εν λόγω παράνομης πράξης και της ζημίας, εφόσον η αρχικώς εκδοθείσα παράνομη διοικητική πράξη έχει εφαρμοσθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της νεότερης νόμιμης πράξης.

Περαιτέρω, ως προς την έναρξη της τοκογονίας αρκεί η γένεση της επιδικίας.

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!