Τρόπος συμπλήρωσης Ε9

121

Φορολογούμενος το 2018 προέβη σε ανέγερση 2 κατοικιών . Το Νοέμβριο του 2018 έκανε τη σύσταση των οριζόντιων ιδιοκτησιών και την ίδια μέρα με το συμβόλαιο της σύστασης προχώρησε και στην πώληση της μίας εξ αυτών.
Δεν έχει υποβάλλει Ε9 για τις κατοικίες αυτές. Σήμερα που προσκόμισε όλα τα συμβόλαια πως θα πρέπει να δηλωθούν και με τι σειρά έτσι ώστε να απεικονισθούν ορθά πριν την έκδοση του ΕΝΦΙΑ του 2018?

Πρέπει με κάποιο τρόπο (και αν ναι μενα εμφανισθεί η ανέγερση και η πώληση της μιας κατοικίας ή αρκεί να δηλωθεί μόνο η εναπομείνασα?

Ευχαριστώ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ξ.(2001 δημοσιεύσεις) 24/05/2019 – 16:201. Η υποβολή δήλωσης Ε9 ρυθμίζεται στο άρθρο 23 του Ν.3427/2005 (όπως το άρθρο ισχύει μετά από συνεχείς τροποποιήσεις).

α) Σύμφωνα με τα πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου : «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. […]»

β) Στην παρ. 3.α’ του άρθρου μέχρι πρότινος ορίζονταν ότι : «Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς. […]» (σημ.: κατά καιρούς είχαν δοθεί παρατάσεις κ.λπ.), 

Ήδη με το Ν.4607/2019 έχει αντικατασταθεί η (παραπάνω) παρ. 3.α’ ως εξής : «Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.»

γ) Στην παρ. 1 του άρθρου ορίζονται οι υπόχρεοι σε δήλωση και ο χρόνος κατά τον οποίο δηλώνονται τα ακίνητα. Σχετικό είναι και το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ στo link  με απάντηση στο ερώτημα «Από πότε αναγράφονται τα ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων;».

Στην διάταξη (και στο εγχειρίδιο) δεν διακρίνεται η περίπτωση της ανέγερσης οικοδομής. Παρά ταύτα, στην «Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9» του taxis διακρίνουμε : 

•  στην δήλωση νέου κτίσματος (και) την επιλογή «Ανέγερση Οικοδομής» καθώς και «Ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού», 

•  στην μεταβολή κτίσματος (και) την επιλογή «Ανέγερση Οικοδομής» καθώς και «Ολοκλήρωση φέροντος οργανισμού» . 

Οδηγίες για την χρήση των επιλογών αυτών δεν έχουν κοινοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. 

2. Η εκτίμηση μου είναι ότι θα πρέπει να δηλωθεί : 

• Η ανέγερση της οικοδομής (ούτως ή άλλως εκκίνησε και ολοκληρώθηκε στο έτος 2018),   

• Η σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, και, 

• Η πώληση μιας εκ των οριζόντιων ιδιοκτησιών. 

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!