Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ

407

Με την απόφαση Α.1302/2019 δόθηκε η τελευταία παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία δεν έχει λήξει, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

Η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων μετέφερε και την καταληκτική ημερομηνία, εκτός λοιπών περιπτώσεων, της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο ΓΕΜΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. 79752/31-12-2014, ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες υπόχρεους ΓΕΜΗ που δεν είναι κεφαλουχικές εταιρείες, δηλαδή από όλους εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα για ΟΕ, ΕΕ, ΣυνΠΕ, Ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κ.λπ.

Η αίτηση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής.

Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών. Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που υποβλήθηκαν στις 30 Ιουλίου 2019 η καταχώριση γίνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Σημειώνουμε ότι το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο ΓΕΜΗ έχει οριστεί στα 10 ευρώ είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ανά κατηγορία υπόχρεου.

Το ετήσιο τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ είναι:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)
Ανώνυμες Εταιρείες320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες)80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)80
Ατομικές επιχειρήσεις30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών ΕπιχειρήσεωνΤο 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/200520
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ100
Κοινοπραξίες100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ20

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ατομικές επιχειρήσεις

Με την απόφαση Αρ.Πρωτ.: 97333/23-9-2015 διευκρινίζεται ότι στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005. Για τους εμπόρους σύμφωνα με τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ διευκρινίζεται:

– «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορία» (Εμπορικός Νόμος, άρθρο 1ο)

– Ο νόμος ορίζει κατ΄ αρχήν μια σειρά από πράξεις οι οποίες είναι «εξ ορισμού» εμπορικές (Βασ. Διάταγμα περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων)

– Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει να στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης.

– Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες φυσικών προσώπων οπό την ιδιότητα του εμπόρου (π.χ. δικηγόροι).

Για τις ατομικές επιχειρήσεις που μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων και έκτοτε είτε έχει γίνει κάποια επικαιροποίηση ή τροποποίηση των- καταχωρισθέντων στοιχείων στη Μερίδα τους είτε δεν έχει γίνει έκτοτε κάποια επικαιροποίηση ή τροποποίηση των καταχωρισθέντων στοιχειών στη Μερίδα τους, δεν υπάρχει πρόβλημα για την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη Μερίδα στο ΓΕΜΗ. Ο υπόχρεος εγγράφεται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο www.businessportal.gr και στη συνέχεια προχωρά στην ηλεκτρονική καταχώριση. Η απαίτηση υποβολής, υλοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ με την καταχώριση του αριθμού του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης και μόνο, ενώ προαιρετικά μπορεί να συνυποβληθεί εκτύπωση του ίδιου του αποδεικτικού.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στα Μητρώα των Επιμελητηρίων κατά τη χρονική περίοδο της απογραφής και ως εκ τούτου δεν μετέπεσαν στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δε διαθέτουν Μερίδα, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ πρέπει να προηγηθεί της καταχώρισης του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο υπόχρεος πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, να εγγραφεί στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να εγγραφεί στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο www.businessportal.gr και να κάνει την καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Οι υπόχρεοι πρέπει να ελέγχουν πρώτα μέσω της ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του ΓΕΜΗ (https://www.businessreqistry.gr/Publicity.aspx) κατά πόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια να ακολουθείται η κατά περίπτωση κατάλληλη διαδικασία.


Ειδικά, για τις ατομικές επιχειρήσεις που εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, βλ. Ποιες ατομικές επιχειρήσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης καταχώρισης αποδεικτικού δήλωσης Φ.Ε. στο ΓΕΜΗ.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=215257&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=CMS&utm_campaign=23/09/2019