Το νέο «Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας» από το ΓΕΜΗ

506
επιχειρησεις

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο θα ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θεσπίζεται το «Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας» από το ΓΕΜΗ.

Το εν λόγω πιστοποιητικό θα χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.ΓΕΜΗ εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:

→δεν έχει διαγραφεί,

→δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,

→δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167επ. του Ν. 3588/2007,

→έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.

Το πιστοποιητικό θα ισχύει για δύο μήνες και θα δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότιο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση ή το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.

Υπενθυμίζουμε ότι σχετική διάταξη υπάρχει στην παράγραφο 5 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018 μόνο για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Η εν λόγω παράγραφος 5, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, καταργείται.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45747

ΠΗΓΗtaxheaven.gr