Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου μισθωτή τραπεζικής θυρίδας;

8237

1.Σε περίπτωση θανάτου του ενός συνδικαιούχου τι ισχύει στην περίπτωση κατοχής θυρίδας στην τράπεζα?

2.Μπορεί ο συνδικαιούχος να έχει πρόσβαση στην θυρίδα μετά τον θάνατο του πρώτου?

3. Το περιεχόμενο της θυρίδας συνυπολογίζεται και εμπίπτει στην διαδικασία της κληρονομιάς και έχουν δικαίωμα οι λοιποί κληρονόμοι?

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3426 δημοσιεύσεις) 12/09/2019 – 09:55Ο όρος «εκμίσθωση θυρίδων» περιλαμβανόταν στο άρθρο 24 του ν. 2076/1992 αλλά και στον ν. 2396/1996 ως «ενοικίαση θυρίδων», όπου παρουσιαζόταν ως τραπεζική και συγχρόνως παρεπόμενη επενδυτική εργασία. Διατάξεις σχετικές με τη μίσθωση τραπεζικής θυρίδας περιελάβανε, επίσης, το άρθρο 93 του Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», όπου χρησιμοποιούνταν οι όροι «λήξη μίσθωσης», «μισθωτής» και «εκμίσθωσε διαμέρισμα χρηματοκιβωτίου».

    Κατά τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, ο μεν εκμισθωτής να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος, ο δε μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Τέτοια σύμβαση (μίσθωση πράγματος), επί της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. του ΑΚ, είναι και εκείνη, δυνάμει της οποίας, τραπεζική ανώνυμη εταιρία παραχωρεί σε φυσικό πρόσωπο, έναντι ανταλλάγματος, τη χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου, για την εναπόθεση σ` αυτήν πολύτιμων κινητών πραγμάτων, όπως τιμαλφή, χρεόγραφα κ.λπ.

    Για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κλείθρου της θυρίδας απαιτείται η σύμπραξη της τράπεζας, καθώς η θυρίδα φέρει διπλή κλειδαριά, μία με κλειδί που κατέχει ο πελάτης και άλλη με κλειδί που κατέχει η τράπεζα.

    Ο πελάτης της τράπεζας – δικαιούχος της θυρίδας δύναται να ορίσει συνδικαιούχους, να κάνει χρήση της θυρίδας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου, βάσει συνήθως ειδικής έγγραφης πληρεξουσιότητας που απευθύνεται προς την τράπεζα. Ο πληρεξούσιος έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την θυρίδα, στην οποία, προφανώς, μπορεί να τοποθετήσει και από την οποία μπορεί να αποσύρει και δικά του πράγματα, να ανανεώνει και να λύσει την μίσθωση. Την κατοχή της θυρίδας και του χώρου της έχει μόνον ο πελάτης.

    Το άνοιγμα της υπόψη τραπεζικής θυρίδας πρέπει κατ΄ άρθρο 838 παρ. 1 ΚΠολΔ να πραγματοποιηθεί με την έκδοση απόφασης, η οποία κατά τις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου θα πρέπει να ορίσει το συμβολαιογράφο και δύο πραγματογνώμονες που θα προβούν στην  απογραφή και θα εκτιμήσουν το περιεχόμενό της.

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1.Κατά πάγια τακτική των τραπεζών, η θυρίδες μισθώνονται σε ένα πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ορίζει συνδικαιούχους ή πληρεξουσίους. Οι συγκεκριμένοι δύνανται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της θυρίδας, εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν ανακληθεί (πληρεξουσιότητα) και εφόσον ο μισθωτής βρίσκεται εν ζωή. 2.Δεν γνωρίζουμε αν υφίσταται δυνατότητα ταυτόχρονη και ισομερούς μίσθωση τραπεζικής θυρίδας σε δύο ή περισσότερους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή φυσικά, η πρόσβαση, εφόσον αυτό περιέχεται στο μισθωτήριο, είναι δυνατή από τον καθένα ξεχωριστά και επί του συνόλου του περιεχομένου της θυρίδας, το οποίο για την τράπεζα είναι άγνωστο. 3.Αν ο συνδικαιούχος έχει οριστεί από τον δικαιούχο της θυρίδας, μετά τον θάνατο του τελευταίου, παύει οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης του συνδικαιούχου στο περιεχόμενο της τραπεζικής θυρίδας. 4.Η θυρίδα σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, ανοίγει παρουσία συμβολαιογράφου και γίνεται καταμέτρηση του περιεχομένου της. Αν υπάρχει διαθήκη, επανασφραγίζεται και δημοσιεύεται η διαθήκη. 5.Το περιεχόμενο της τραπεζικής θυρίδας, πλέον των τυχών υπαρχόντων χρημάτων, αποτιμάται από την φορολογική αρχή σε χρήμα και προστίθεται στην κληρονομική μερίδα των εξ’ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων.  

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=42123&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=16/10/2019

ΠΗΓΗe-forologia.gr