Φορολογικό πιστοποιητικό και δυνατότητες ελέγχου

108

Με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994, άρθρο 82, παρ. 5 (παλιός ΚΦΕ), από τη διαχειριστική περίοδο 2011 και μετά καθιερώθηκε ο φορολογικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές και η έκδοση από τους τελευταίους Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (ήτοι του γνωστού φορολογικού πιστοποιητικού).

Αν το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται χωρίς επιφύλαξη, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, εκτός αν η υπόθεση έχει επιλεγεί προς έλεγχο από τη Φορολογική Διοίκηση με το δειγματοληπτικό σύστημα βάσει μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (ν. 3842/2010, άρθρο 80).

Σχετικώς εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/22.7.2011, σύμφωνα με την οποία μετά την παρέλευση 18μήνου οι φορολογικές υποθέσεις των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν και αποδείχθηκαν συνεπείς καθίσταντο οριστικές χωρίς δυνατότητα άλλου ελέγχου, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές παραβάσεις, όπου τότε οι έλεγχοι δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης. Επισημαίνεται ότι το θέμα αυτό αφορά τις διαχειριστικές περιόδους 2011-2013, καθότι από τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφυλάξεις, δεν ισχύουν οι διατάξεις για εξαίρεση από τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη, οι ελεγκτικές αρχές έχουν κατ’ επανάληψη προχωρήσει σε ελέγχους τέτοιων (συνεπών) επιχειρήσεων μετά την πάροδο του 18μήνου, δημιουργώντας στους φορολογούμενους σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου. Σε διοικητικό επίπεδο έχουν εκδοθεί αποφάσεις της ΔΕΔ για το θέμα αυτό, οι οποίες είναι αντικρουόμενες (σχετ. ΔΕΔ 5338/2017 η οποία δεν δικαιώνει τον φορολογούμενο, ενώ σε νεότερη απόφαση, ήτοι ΔΕΔ 1262/2018, που αφορά άλλη υπόθεση με το ίδιο θέμα, ο φορολογούμενος δικαιώνεται). Πρόσφατα, το ΣτΕ παρέπεμψε το ζήτημα σε «δίκη πιλότο» με την υπ’ αριθ. 12/2019 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1, παρ. 1, του ν. 3900/2010, συνεπώς αναμένεται η έκδοση απόφασης που θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα αυτό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

https://foroline.gr/archives/38118