Άρνηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο

34

Με την υπ’ αριθμ. 223/2019 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αφορούσε στο εάν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3419/2005 και 9 του Ν. 4548/2018, πρέπει να καταχωρισθούν ή όχι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) πρακτικά της γενικής συνέλευσης μετόχων ανώνυμης εταιρείας τα οποία υποβλήθηκαν προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ από το ίδιο όργανο, δηλαδή την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο προκαλώντας πρόδηλη σύγχυση ως προς τα καταχωριστέα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αρνηθεί αιτιολογημένα την καταχώριση υποβληθέντων στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, λόγω έλλειψης σαφήνειας και νομιμότητας αυτών .

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 223/2019.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/arnisi-katahorisis-sto-gemi-stoiheion-anonymis-etaireias-me-antikroyomeno-nomiko-kai

Διαβάστε αυτό πριν αποχωρήσετε!
Το Νομικό μας Γραφείο απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν νομική ενημέρωση, μέσω νομικής αποδελτίωσης και ποικίλων νομικών πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ένα Like στις σελίδες μας κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελέσει για όλους μας μία ηθική αναγνώριση και θα ενισχύσει το έργο μας. 
Σας ευχαριστούμε!