ΔΕΛ Ε 1153223 ΕΞ 2019 Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ

193

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 Τ.Κ. 105-62 Αθήνα


Σε απάντηση του Α.Π. 121385 ΕΞ 2019/30-10-2019 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αρ. 1547/29-10-2019 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, που υπέβαλαν οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Χήτας και Α’ Θεσσαλονίκης Απόστολος Αβδελάς, ως προς τα διαλαμβανόμενα σε αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Με τις διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 ( 170/Α’), όπως ισχύει, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο. Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.

Με το τρίτο εδάφιο της παρ. γ του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: « Με την εγγραφή η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε κάθε φορολογούμενο».

Περαιτέρω καθώς η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. ( παρ. 2 του άρθρου 285 του ν. 4072/2012 (Α’ 86/11-4-2012), δεν διαθέτει επωνυμία, έδρα κ.λ.π. και ως εκ τούτου, δεν εγγράφεται και στο Φορολογικό Μητρώο.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο Προϊστάμενος της Γεν Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31943