Διαμεσολάβηση: Σε ισχύ η νέα διάταξη για το ενημερωτικό έγγραφο – Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4647/2019

497

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 30.11.2019 και καταλαμβάνει και τις ήδη κατατεθείσες αγωγές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, με το άρθρο 65 του νόμου τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης διαφορών.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) προβλέπεται η συμπλήρωση και υπογραφή από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο ενός εγγράφου που αφορά στην ενημέρωση του εντολέα για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του ίδιου νόμου.

Με τη νέα διάταξηπροβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης του ενημερωτικού εγγράφου κατά την κατάθεση της αγωγής ή το αργότερο έως τη συζήτησή της επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης αυτής και αφορά ακόμα και αγωγές που κατατέθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019. 

Αναλυτικά η νέα διάταξη:

Άρθρο 65 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190)

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.»

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/diamesolavisi-se-ishy-i-nea-diataxi-gia-enimerotiko-eggrafo-dimosieythike-o-nomos-4647