Σήματα: Συναίνεση του δικαιούχου του προστατευομένου σήματος για καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος (ΔΠΑ 11185/2019)

293

Σήματα: Δήλωση περιορισμού των διακρινομένων με το σήμα υπηρεσιών. Συναίνεση του δικαιούχου του προστατευομένου σήματος για καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος. Εφαρμογή του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4072/2012 στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου διαφορές.

ΔΠΑ 11185/2019, 28ο Τμήμα

Μερική απόρριψη αίτησης της προσφεύγουσας για καταχώριση διεθνούς σήματος προς διάκριση προϊόντων και υπηρεσιών των κλάσεων 9, 37, 39 και 42 λόγω της ομοιότητας αυτού (ως προς την ονομασία) με προγενέστερο κοινοτικό σήμα το οποίο διακρίνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες της κλάσης 42. Μεταγενέστεροι διαδοχικοί περιορισμοί των υπηρεσιών της κλάσης 42 που προορίζεται να διακρίνει το επίδικο σήμα.

Κατάθεση ενώπιον του Δικαστηρίου (πριν από τη συζήτηση της υπό κρίση προσφυγής) επιστολής συναίνεσης της δικαιούχου του προγενέστερου κοινοτικού σήματος, από την οποία προκύπτει η συναίνεση της για την καταχώριση από την προσφεύγουσα του επίδικου διεθνούς σήματος προς διάκριση των υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν ήδη περιοριστεί και διαμορφωθεί με τις προαναφερθείσες δηλώσεις περιορισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 4 του ν. 4072/2012 (οι οποίες τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής, δεδομένου ότι η επίδικη δήλωση κατάθεσης σήματος ήταν ήδη εκκρεμής ενώπιον της Δ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄ και Θ΄ του Μέρους Τρίτου του ν. 4072/2012), έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήματος υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήματος από την Υπηρεσία Σημάτων, τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων ή τα Διοικητικά Δικαστήρια αίρει το κώλυμα καταχώρισης αυτού.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι αίρεται το κώλυμα καταχώρισης του κρινόμενου σήματος για το σύνολο των δηλούμενων υπηρεσιών της κλάσης 42, όπως αυτές έχουν περιορισθεί με τις σχετικές δηλώσεις περιορισμού της προσφεύγουσας.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/simata-synainesi-toy-dikaioyhoy-toy-prostateyomenoy-simatos-gia-katahorisi-toy

ΠΗΓΗlawspot.gr