Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

101

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με τη συστηματοποίηση σε ενιαίο κείμενο των υφιστάμενων ρυθμίσεων του ν.4604/2019 και των θεσπιζόμενων νέων.

Στόχος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας αναφορικά με την αναγνώριση δικαιωμάτων Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία.

Ιδίως με το προτεινόμενο άρθρο 8 επιδιώκεται:
α) Αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας Fraport και του Ελληνικού Δημοσίου.
β) Αποτελεσματική διαχείριση των αυξανόμενων ροών επιβατών και εμπορευμάτων, με αύξηση του αριθμού αφενός των διενεργούμενων τελωνειακών ελέγχων και αφετέρου των λοιπών τελωνειακών εργασιών,
γ) Εντοπισμός και πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου και είσπραξη Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στον τομέα της αλκοόλης και των καυσίμων, ενισχύοντας την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
δ) Εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, έλεγχος για την ορθή εφαρμογή αυτής και είσπραξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (διασφάλιση και λήψη αναγκαστικών μέτρων).
ε) Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι τα άρθρα 123-128 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) αποτέλεσαν μια νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του ζητήματος της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν λόγω της παράτασης της διαδικασίας εξόδου .

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής :

1.    Επαναλαμβάνονται κατά βάση ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 123 και 124 του ν.4604/2019), σχετικά με
α) το δικαίωμα εισόδου και εξόδου από και προς την Ελλάδα πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, είτε είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε είναι πολίτες τρίτης χώρας, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς συμφωνία,
β) με τη διαδικασία καταγραφής τους και το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα (χορήγηση στους δικαιούχους Δελτίου Διαμονής ή Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, βεβαίωσης εγγραφής ή έγγραφης πιστοποίησης μόνιμης διαμονής), (άρθρα 1-2)

2.    Ρυθμίζονται κοινωνικοασφαλιστικά θέματα για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και για τούς επιζώντες αυτών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, για ένα μεταβατικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) χωρίς συμφωνία και έως την 31.12.2020. Συγκεκριμένα, εξακολουθούν :

α. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών (883/2004 και 987/2009), που έχουν να κάνουν με τις θεμελιώδεις αρχές:
α. της ίσης μεταχείρισης,
β. του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας από τις οποίες απορρέουν παροχές,
γ. της εξομοίωσης παροχών, εισοδημάτων, γεγονότων ή καταστάσεων και δ. της αρχής της εξαγωγής των παροχών.

β. Να ισχύουν τα ευρωπαϊκά έντυπα Α1 (βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο) που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

γ. Με κ.υ.α. μπορούν να τροποποιούνται οι προαναφερόμενες προθεσμίες και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.    (άρθρο 3)

3.    Ρυθμίζονται θέματα υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης. Ειδικότερα: 

α.    Εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2020, από 31.12.2019 που ισχύει, οι διατάξεις των μνημονευόμενων Ευρωπαϊκών Κανονισμών (883/2004 και 987/2009) σχετικά με την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
β. Όσοι εκ των ανωτέρω πολιτών διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση έως τις 31.12.2020, από 31.12.2019 που ισχύει.  

γ. Με κ.υ.α. μπορούν να τροποποιούνται οι προαναφερόμενες προθεσμίες και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.    (άρθρο 4)

4.    Ρυθμίζονται θέματα αναγνώρισης στην Ελλάδα των Βρετανικών αδειών οδήγησης και της ανταλλαγής αυτών με Ελληνικές άδειες καθώς και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή των Δελτίων επιμόρφωσης οδηγών που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα από την ημέρα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και μέχρι 31-12-2020.    (άρθρο 5)
5.    Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 126 του ν.4604/2019 αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση επιχειρηματικών 
τουριστικών δραστηριοτήτων από Βρετανούς πολίτες ή από νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
  (άρθρο 6)

6.    Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της προστασίας των επενδυτών σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της παροχής υπηρεσιών και της άσκησης δραστηριοτήτων έως τις 31.12.2020, σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα (ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα των υποπεριπτώσεων α’και β’του σημ. 27 του άρθρου 4 του Κανονισμού 575/2013 καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ) με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, μέσω εγκατάστασης ή διασυνοριακά, προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν η φορολογούνται στην Ελλάδα.

β. Απαγορεύεται στις προαναφερόμενες οντότητες η παροχή νέων υπηρεσιών ή άσκηση από αυτές νέων δραστηριοτήτων καθώς και η συμμετοχή τους σε Τόπους Διαπραγμάτευσης και Συστήματα άλλα από αυτά στα οποία συμμετείχαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.

γ. Λαμβάνεται μέριμνα ειδικώς για τις εργασίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με καθεστώς εγκατάστασης ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.    (άρθρο 7)

7.    Για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λόγω της
επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.):

α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Α.Α.Δ.Ε. πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: ΐ) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, ϋ) τριάντα (30) υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, iii) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Χημικών και πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω μετατάξεων, για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή αντίστοιχη θέση εργασίας που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Επίσης, διατηρείται ο βαθμός, το μισθολογικό κλιμάκιο, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς καθώς και η καταβολή τυχόν προσωπικής διαφοράς του μεταταχθέντος.

β.    Προσλαμβάνεται:
Μόνιμο προσωπικό: διακοσίων εβδομήντα (270) θέσεων συνολικά, διαφόρων κατηγοριών του κλάδου Τελωνειακών, για τις οποίες δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006.
Ο διορισμός πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή αντίστοιχη θέση εργασίας που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση διορισμού, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων του ίδιου κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας, αυτές καταλαμβάνονται από τους ως άνω υπαλλήλους, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης τους.
Εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλων κλάδου Τελωνειακών κατηγορίας ΠΕ, από τους πίνακες επιλαχόντων της Προκήρυξης υπ’ αριθ. 1Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π.
Η. Προσωπικό εκατό (100) ατόμων κατά ανώτατο όριο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως δεκαοχτώ μηνών και μόνο σε περίπτωση μη ευόδωσης των ανωτέρω διαδικασιών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

Καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού Α.Α.Δ.Ε., η οποία εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π.

Προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας από την Α.Α.Δ.Ε. προσωρινών προσλήψεων αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Οι προσωρινά προσληφθέντες απολύονται, στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες και λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.    (άρθρο 8)

8.    Επαναλαμβάνονται οι προβλέψεις των άρθρων 127 και 128 του ν.4604/2019 αναφορικά με τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λόγω αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία (παροχή αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων) καθώς και με την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης για τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών της οικογένειάς τους, σε περίπτωση αποχώρησης με βάση τη Συμφωνία αυτή.    (άρθρα 9 και 10)

Δείτε το νομοσχέδιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/47096/katateohke-sth-boylh-to-nomosxedio-ryomiseis-gia-thn-apoxwrhsh-toy-hnwmenoy-basileioy-apo-thn-eyrwpaikh-enwsh