ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1138/2019 Επιταγή. Οπισθογράφηση μπορεί να περιέχει τη ρήτρα “αξία εις κάλυψη”, “προς είσπραξη”, “κατά πληρεξουσιότητα”.

133

ΑΡΙΘΜΟΣ 1138/2019

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 

 – Επιταγή. Οπισθογράφηση μπορεί να περιέχει τη ρήτρα “αξία εις κάλυψη”, “προς είσπραξη”, “κατά πληρεξουσιότητα”.- Κατά το άρθρο 23 του Ν. 5960/1933 “περί επιταγής” η οπισθογράφηση μπορεί να περιέχει τη ρήτρα “αξία εις κάλυψη”, “προς είσπραξη”, “κατά πληρεξουσιότητα” ή κάθε άλλη μνεία που ενέχει απλή εντολή. Η οπισθογράφηση αυτή, μορφή της οποίας είναι και η καλυμμένη, λόγω πληρεξουσιότητας, οπισθογράφηση, δεν επάγεται μετάσταση της κυριότητας του τίτλου και του δικαιώματος, το οποίο πηγάζει απ’ αυτόν, αλλά ο κομιστής, λόγω πληρεξουσιότητας, ασκεί τα από την επιταγή δικαιώματα, πάντοτε ως αντιπρόσωπος του εντολέα του και όχι στο δικό του όνομα. Βέβαια, η “λόγω πληρεξουσιότητας” οπισθογράφηση απαιτεί, κατά την τυπική μορφή της, να σημειώνεται μια από τις ως άνω φράσεις πάνω στον τίτλο. Τούτο όμως ουδόλως αποκλείει την καλυμμένη, λόγω πληρεξουσιότητας, οπισθογράφηση, η οποία γίνεται με βάση ιδιαίτερη, χωρίς τη χρήση τύπου, συμφωνία μεταξύ οπισθογράφου και κομιστή, οπότε ο οπισθογράφος μπορεί να την αποδείξει και να ασκήσει τα από την επιταγή δικαιώματά του, τα οποία και δεν απώλεσε λόγω της καλυμμένης, λόγω πληρεξουσιότητας, οπισθογράφησης [ΑΠ 1409/2018, ΑΠ 1844/2014, ΑΠ 1240/2012 (ποιν., ΑΠ 758/2011 (ποιν.), 2012/2009, ΑΠ 1187/2007  (ποιν.)]. 

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=542