Τα δημοτικά τέλη καθαριότητος και φωτισμού – Ιστορικό – Οι ρυθμίσεις για τις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα

35

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Γενικά

Τα Δημοτικά Τέλη γενικώς, μπορεί να είναι:

 1. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
 2. Τα Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού (Κ-Φ)
 3. Ο Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
 4. Τα Δημοτικά Δυνητικά Τέλη του κάθε Δήμου (με διάφορες αιτιολογίες)
 5. Τα Δημοτικά Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου.

Τι είναι τα Δημοτικά Τέλη (Κ-Φ) και πότε επιβλήθηκαν στους πολίτες:

Τα Δημοτικά Τέλη επιβλήθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 25/1975 «σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.»

Ποια ακίνητα βαρύνονται με τέλη (Κ-Φ)

Τα τέλη βαρύνουν μη εστεγασμένους χώρους, ως βιομηχανιών, κινηματογράφων, επιχειρήσεων πωλήσεως οικοδομήσιμων υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών εν γένει επιχειρήσεων ασκουμένων εν μη εστεγασμένω χώρω, ως και τας εποχιακώς κατοικημένας οικίας, συνεισπράττονταιν από την ΔΕΗ ….»
(Ν.25/1975 άρθρο 3 παρ. 2)

Η συνεργασία του κάθε Δήμου με τη ΔΕΗ

Το εμβαδόν σε μ2 γνωστοποιείται από τον Δήμο ή από την Κοινότητα στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν προχωρά στην σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε νεόδμητα κ.λπ., κτίρια εάν δεν ενημερωθεί με σχετικό έγγραφο από τους Δήμους ή τις Κοινότητες από το οποίο να προκύπτει το καθορισθέν εμβαδόν του ακινήτου με βάση το οποίο θα εισπράττει η ΔΕΗ τα Δημοτικά Τέλη για λογαριασμό του Δήμου.
(Ν.25/1975 άρθρο 3 παρ. 2)

Πως υπολογίζονται το Τέλος (Κ-Φ):

Το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικό και υπολογίζεται επί της επιφάνειας του κάθε ακινήτου. Προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του ακινήτου επί τον συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
(Ν.25/1975 άρθρο 3 παρ. 2)

Τι θα γίνει εάν ένα κτίριο χρησιμοποιείται αλλά δεν έχει μετρητή της ΔΕΗ και δεν ηλεκτροδοτείται:

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν παίρνει λογαριασμούς από την ΔΕΗ. Πρέπει λοιπόν να πάει μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, στον Δήμο, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητο, και να δηλώσει το εμβαδόν του ακινήτου. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εκδώσει Σημείωμα Χρέωσης για τα Δημοτικά Τέλη του ακινήτου και ο ιδιοκτήτης θα καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου το ποσό αυτό των Δημοτικών Τελών στην αρχή κάθε έτους.

Το άρθρο 3 του ν. 25/1-4-1975 όριζε:
«1. Οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητος και φωτισμού.»
(Ν.25/1975 άρθρο 3)

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις ρυθμίσεις των Δημοτικών Τελών καθαριότητος-φωτισμού οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ αυτή την περίοδο.

Οι ρυθμίσεις αυτές έγιναν μετά από προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ και του Προέδρου της κου Στράτου Παραδιά προς την ΚΕΔΕ και προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

Α. ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (Κ-Φ)

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.
Μη ηλεκτροδοτούμενα-μη χρησιμοποιούμενα:

«Δύναται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να ορίζεται μειωμένος συντελεστής τελών καθαριότητας για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα {στεγασμένοι ή μη χώροι) και για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά και δεν χρησιμοποιούνται.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάβε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά από το χρόνο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή».
(Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε, με τον Ν. 2503/1997 άρθρο 9 παρ.14, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι παραπάνω απαλλαγές δεν αφορούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) το οποίο οφείλεται σε κάθε περίπτωση. H καταβολή του TAΠ ζητείται από πολλούς ΟΤΑ ως προϋπόθεση για την παραλαβή και διεκπεραίωση των σχετικών δηλώσεων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)
Η βεβαίωση της ΔΕΗ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε) για την διακοπή του ρεύματος:

«Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υποχρέων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.»
(Η παραπάνω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3345/2005 σύμφωνα με την οποία απαλλάχθηκαν από τα Δημοτικά Τέλη όσα ακίνητα δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται. Το παραπάνω άρθρο 5 αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975)

ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. (ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)
Προσοχή στην ημερομηνία δήλωσης της διακοπής της ηλεκτροδότησης:

«1.Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ.
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.».
«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.».
Η παραπάνω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 και αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν.3345/166-2005)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. (ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)
Η διαγραφή των οφειλών:

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.».
 2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
  Η παραπάνω διάταξη προστέθηκε με το άρθρο 103 του Ν.4604/2019 και αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 25/1975 (όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018)

Θα δοθεί παράταση και πέραν της 31/12/2019 για την υποβολή της δήλωσης για τα κενά ακίνητα;

Για τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα αναμένεται να δοθεί παράταση των δηλώσεων έως τις 30/06/2020, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μην επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη. Αυτό το υποσχέθηκε ο κος Θεοδωρικάκος στο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης;

• Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου
• Πρόσφατο Ε9
• Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)
• Φωτοαντίγραφο οριστικής υπαγωγής (σε περίπτωση που υπάρχει τακτοποίηση τετραγωνικών μέτρων)

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΕΜΒΑΔΩΝ
Η δήλωση μέχρι την 31/3/2020:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων αυτών, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται από την 1η Ιανουαρίου 2020»
(Ν.4647/2019 άρθρο 51 παρ.2)
Σημείωση πρώτη: Η διάταξη αυτή αφορά κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
Σημείωση δεύτερη: Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και των Δήμων ερμηνεύοντας την παραπάνω παράγραφο του άρθρου 51 ισχυρίζονται ότι αφορά μόνο τις διορθώσεις των ήδη δηλωμένων εμβαδών των ακινήτων και όχι τις δηλώσεις εμβαδών ακινήτων που δεν είχαν δηλωθεί (ολόκληρα τα ακίνητα) στους Δήμους μέχρι σήμερα. Είναι θέμα ερμηνείας του Νόμου, λένε, και πρέπει με, νέα, νομοθετική διάταξη να διευκρινισθεί.
Η προσωπική μας άποψη είναι ότι ο νομοθέτης θέλησε να καλύψει όλες τις περιπτώσεις: και τις διορθώσεις των ήδη δηλωμένων εμβαδών αλλά και τις δηλώσεις ακινήτων που είχαν «ξεχαστεί» και δεν είχαν δηλωθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Θα παραταθεί η ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης και πέραν της 31/3/2020;

Δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί παράταση μέχρι τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές.

Οι διορθώσεις αφορούν και την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο τα τετραγωνικά μέτρα όσο και την αλλαγή της χρήσης της κάθε ιδιοκτησίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων:

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στο 37ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, αναφερόμενος στο θέμα, που αφορά στη δήλωση έως τις 31 Μαρτίου 2020 της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα τετραγωνικά στο Ε9 και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες θα έχουν την δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, οπότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ή και των χρήσεων των ακινήτων τους χωρίς να ταλαιπωρούνται σε ουρές.

Απαλλαγή από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις:

Η σχετική ρύθμιση που απαλλάσσει από πρόστιμα και προσαυξήσεις και αναδρομικές επιβαρύνσεις με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά την τελευταία πενταετία (2015-2019), αφορά και το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις από την παραπάνω αιτία διαγράφονται (εφόσον δεν έχουν καταβληθεί).

Ποια είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση μη δήλωσης των σωστών εμβαδών:

• Για τα δημοτικά Τέλη καθαριότητος και φωτισμού:
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 100% ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 5 ΕΤΩΝ

• Για το ΤΑΠ:
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 200% ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΠ 5 ΕΤΩΝ

Η απαλλαγή από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις αφορά και την απαλλαγή από το ΤΑΠ:

Η σχετική ρύθμιση που απαλλάσσει από πρόστιμα για τυχόν αδήλωτα τετραγωνικά την τελευταία πενταετία, αφορά και το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)
Καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται…
Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους πολίτες έσπευσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους πριν από την ψήφιση της ρύθμισης, ο υπουργός Εσωτερικών είπε στο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ότι θα συνεννοηθεί με την ΚΕΔΕ και με εισήγηση της ΚΕΔΕ θα εξετάσει το θέμα της επιστροφής των καταβληθέντων αυτών δημοτικών τελών στους δικαιούχους. Οι πληροφορίας μας από την ΚΕΔΕ λένε ότι οι Δήμοι αντέδρασαν και η υπόθεση αυτή μάλλον θα μπει στο αρχείο.

Τα Δημοτικά Τέλη θα οφείλονται μόνο από 1/1/2020 και μετά…

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές που θα προκύψουν με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης των επιφανειών των ακινήτων, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.2020 και μετά. Αρκεί η δήλωση για τα σωστά τετραγωνικά να υποβληθεί μέχρι την 31/3/2020.

Θα παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα και πέραν την 31ης Μαρτίου 2020. Οι αναδρομικές χρεώσεις των δημοτικών τελών και των προσαυξήσεων θα επανέλθουν:
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει μόνιμα ανοικτή και πέραν της 31/3/2020 Οι πολίτες θα μπορούν να δηλώνουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους εις το μέλλον. Όμως από την 1η Απριλίου θα χρεώνονται αναδρομικά με τα Δημοτικά Τέλη και ο ΤΑΠ με τις προσαυξήσεις τους για μια πενταετία.

Πρέπει να δηλωθούν και τα αυθαίρετα;

Μέχρι την 31/3/2020 πρέπει να δηλωθούν στους Δήμους και τα αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/2009, ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013 (και με τον Ν.4495/2017)

Αρ. πρωτ.: 21868/27.5.2014
Ειδικότερα:
Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων πρέπει να γίνει πριν τη δήλωση των επιφανειών στους Δήμους για δύο λόγους:

 1. Για να δηλωθούν τα σωστά τετραγωνικά μέτρα και η χρήση του ακινήτου, πράγμα που το γνωρίζομε ακριβώς μόνο μετά την επιμέτρηση και την αποτύπωση του μηχανικού.
 2. Εξάλλου από την 1η Ιουλίου 2020 θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου-κτιρίου και θα πρέπει να είναι σωστά τα μ2 των επιφανειών των ακινήτων επειδή μετά την 1η Ιουλίου 2020 θα γίνουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ Κτηματολογίου, Δήμου, Πολεοδομίας, Ε9, Τακτοποιήσεων Αυθαιρέτων και Ταυτότητας Κτιρίου.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης;

• Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου
• Πρόσφατο Ε9
• Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος (σε περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται )
• Φωτοαντίγραφο οριστικής υπαγωγής (σε περίπτωση που υπάρχει τακτοποίηση τετραγωνικών μέτρων)
• Οικοδομική Άδεια

Ποιος πρέπει να δηλώσει τα εμβαδά στους Δήμους μέχρι την 31/3/2020;

 • Ο πλήρης κύριος του ακινήτου;
 • Ο ψιλός κύριος του ακινήτου;
 • Ο επικαρπωτής του ακινήτου;
  Πρέπει να υποβάλλει την δήλωση στον Δήμο ο επιμελέστερος εξ αυτών. Όποιος και να πάει θα μπορεί να δηλώσει τις σωστές επιφάνειες του ακινήτου. Η δήλωση του ενός εξ αυτών δεσμεύει και τους υπολοίπους. Τα δημοτικά τέλη θα επιβαρύνουν εκείνον που κατοικεί στο σπίτι (τον ψιλό κύριο ή τον επικαρπωτή ή τον ενοικιαστή)

Τα αδήλωτα εμβαδά θα πρέπει να καταχωρηθούν και στο Ε9. Θα έχει και εκεί απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις;

Όχι δεν θα υπάρξει απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις για την καταχώρηση στο Ε9 των αδήλωτων εμβαδών.

https://www.taxheaven.gr/news/47428/ta-dhmotika-telh-kaoariothtos-kai-fwtismoy-istoriko-oi-ryomiseis-gia-tis-apallages-poy-isxyoyn-shmera