Αναστολή καταβολής των δόσεων ρύθμισης οφειλών εξωδικαστικού και με προστασία α’ κατοικίας

90

Με τις διατάξεις της ΠΝΠ της 31/03/2020 προβλέπεται αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν. 4469/20174605/2019 και 3869/2010.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι εφόσον έχει γίνει εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (παρ. 1 του άρθρου 4, Ν. 4469/2017 ) και για τη ρύθμιση δανείων με προστασία της κύριας κατοικίας ( παρ. 1 του άρθρου 72, Ν.4605/2019), οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7 , 8 και 11 του Ν. 4469/2017 και του άρθρου74 του Ν. 4605/2019 , καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του Ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ της 31/03/2020.

Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των Ν. 4469/20174605/2019 και 3869/2010 , χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217212&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=CMS&utm_campaign=31/03/2020