Εισφορά ακινήτου σε ΙΚΕ

1968

Όταν στα πλαίσια ίδρυσης ΙΚΕ ένας εταίρος επιθυμεί να εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας αντί μετρητών ένα ακίνητο (εισφορά σε είδος), τότε για την εξακρίβωση της αξίας του ακινήτου συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές.

Δεν επιβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, επί του κεφαλαίου ίδρυσης των εταιρειών. Αντιθέτως, εάν το ακίνητο εισφέρεται στα πλαίσια αύξησης κεφαλαίου επιβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και φυσικά απαιτείται και έκθεση αποτίμησης.

Η εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο ΙΚΕ γίνεται υποχρεωτικά με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα) αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί και ο αναλογών φόρος μεταβίβασης 3% (ΦΜΑ – ν. 1587/1950), ο οποίος υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και αυτής που προσδιορίζει η εκτιμητική επιτροπή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr 

πηγή: Έντυπη Ναυτεμπορική

https://foroline.gr/archives/38407

ΠΗΓΗforoline.gr