Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

405

Διάταξη αναφορικά με την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση Οδηγιών ΕΕ, κύρωση Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Κύπρου, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε σχετικά: Ποινική δικαιοσύνη: Ενσωματώνονται Οδηγίες για ανηλίκους, περιουσία Δημοσίου, τρομοκρατία και δικαστική αρωγή

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της παράτασης ισχύος της διάταξης του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/59 περί επικυρώσεως ανώμαλης δικαιοπραξίας και γενικώς της μέχρι τούδε κατ’ εξακολούθηση παράτασης της ως άνω ρύθμισης με διαδοχικούς νόμους και υπουργικές αποφάσεις είναι να επικυρωθούν οι συμβολαιογραφικές πράξεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά που φέρουν βέβαιη χρονολογία, τα οποία συντάχθηκαν κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας, με άλλα λόγια να δοθεί η δυνατότητα στους αποκτώντες εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου παρανόμως, να εγκυροποιήσουν την δικαιοπραξία και να αποφύγουν έτσι τον κίνδυνο της προς τρίτους εκποιήσεως του ακινήτου.

Με την διάταξη επιτυγχάνεται:

α) αύξηση εσόδων του δημοσίου, εν όψει μάλιστα και της αύξησης της αξίας των αγροτικών ακινήτων, αφού η υπό του α.ν. 431/68 θέσπιση της απαγορεύσεως της εκποιήσεως διαιρετών τμημάτων εποικιστικών ακινήτων είχε ως συνέπεια την μη σύνταξη οριστικών συμβολαίων,

β) κοινωνική ειρήνη σε ιδιοκτήτες – κληρούχους εποικιστικών ακινήτων αλλά και αγρότες, καθ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να μεταβιβάσουν δια κατατμήσεως τους αγρούς τους, προς αποκατάσταση των τέκνων τους, τόσο για τη δημιουργία ξεχωριστού οίκου, όσον και προς διευκόλυνση δια της αξιοποίησης τούτων με ανέγερση οικιών ή μικρών τουριστικών αγροτικών μονάδων,

γ) οικονομική ασφάλεια των συναλλαγών που διαπράχθηκαν τόσο κατά παράβαση των άρθρων 369 ΑΚ και 159 ΑΚ όσο και με την ουσιαστική προστασία του αγοραστή από τον κίνδυνο της μεταβιβάσεως του επιδίκου προς τρίτον και από την άρνηση του πωλητή ή του δωρητή ή του συγκυρίου ή του ανταλλάξαντος να συμπράξει στην κατάρτιση της οριστικής και δια συμβολαίου μεταβιβάσεως

δ) η περαιτέρω αξιοποίηση των κατατμηθέντων αγροτικών τμημάτων είτε με τη συνέχιση της καλλιέργειας αυτών είτε με την ανέγερση κτισμάτων επ’ αυτών και

ε) η απόκτηση τίτλων των ιδιωτών εν όψει και της λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Αναλυτικά το άρθρο 56 προβλέπει:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3958/1959 (Α΄ 133) εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 5 του άρθρου 2 του ν. 666/1977 (Α΄ 234). Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (Α΄ ) και του άρθρου 2 του ν. 666/1977 είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 634/1977 (Α` 186) για την υποβολή δήλωσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για πέντε (5) ακόμα έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται για δύο (2) ακόμα έτη.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/epikyrosi-anomalon-dikaiopraxion-ti-provlepei-shedio-nomoy-toy-ypoyrgeioy-dikaiosynis

ΠΗΓΗlawspot.gr